Giờ:phút Ngày Tháng Năm
 
Kinh độ:  GMT  
Nhập nơi sinh:
Hiệu chỉnh phút: -6.28 (Kinh độ: 0 + : -6.28); Thời gian Mặt Trời thực=2:10  ?  ; thứ ba

Chia sẻ    
Lựa chọnmore

 

Qi Men Dun Jia Calculator

 Lá số tứ trụ
2024-07-23 02:16, GMT+7, 105°. Hiệu chỉnh phút: -6.28 (Kinh độ: 0 + : -6.28); Thời gian Mặt Trời thực=2:10
2:10 RST 23 7 2024
Quý
Mậu
Tân
Giáp
Sửu

Mùi
Thìn
QuýTânKỷ
C.TàiThươngKiếp
Quý
C.Tài
ĐinhẤtKỷ
C.ẤnQuanKiếp
ẤtQuýMậu
QuanC.TàiTỉ

Chart Metrics


ChaiBu Cycle: Yin 1
ZhiRun Cycle: Yin 1
Yuan: 2
Lead Stem: 9. Nhâm (Yang Water)
Lead Door: 6. Kāi (Opening )
Lead Star: 6. Xīn (Heart )
Auspiciousness: - generally auspicious
- generally inauspicious   - contextual
- strenghtening   - weakening door/star
Ø - Không Vong   - Dịch mã
 2:10 
 
 2. Ất
 乙  
Yin Wood  (Hour) 
 3. Tài yīn
 太陰 
Great Yin
 4. Đinh
 丁 
Yin Fire
 2. Ruì
 芮 
Hurdles
 4. Xun
Southeast
 4.
 杜 
Hiding
Thìn, Tị 
 8. Tân
 辛 
Yin Metal
 8. Téng shé
 騰蛇 
Snake
 6. Kỷ
 己 
Yin Earth
 7. Zhù
 柱 
Pillar
 9. Li
South
 9. Jǐng
 景 
Showing
Ngọ 
 9. Nhâm
 壬 
Yang Water ()
 1. Zhí Fú
 直符 
Commander
 2. Ất
 乙 
Yin Wood
 6. Xīn
 心 
Heart
 2. Kun
Southwest
 2.
 死 
Dying
Mùi, Thân 
 6. Kỷ
 己 
Yin Earth
 4. Liù hé
 六合 
Partners
 3. Bính
 丙 
Yang Fire
 9. Yīng
 英 
Rebel
 3. Zhen
East
 3. Shāng
 傷 
Harming
MãoØ 
 10. Quý
 癸 
Yin Water
 
  
 10. Quý
 癸 
Yin Water
 
  
 
 
  
 
 5. Mậu
 戊 
Yang Earth  (Day) 
 6. Jiǔ tiān
 九天 
Heaven
 8. Tân
 辛 
Yin Metal
 1. Péng
 蓬 
Robbery
 7. Dui
West
 7. Jīng
 驚 
Frightening
Dậu 
 4. Đinh
 丁 
Yin Fire
 9. Bái hǔ
 白虎 
Tiger
 7. Canh
 庚 
Yang Metal
 4.
 輔 
Assistance
 8. Gen
Northeast
 8. Shēng
 生 
Growing
Sửu, DầnØ 
 3. Bính
 丙 
Yang Fire
 2. Xuán wǔ
 玄武 
Tortoise
 5. Mậu
 戊 
Yang Earth
 3. Chōng
 沖 
Thunder
 1. Kan
North
 1. Xiū
 休 
Resting
Tý 
 7. Canh
 庚 
Yang Metal
 7. Jiǔ Dì
 九地 
Earth
 9. Nhâm
 壬 
Yang Water
 8. Rèn
 任 
Patron
 6. Qian
Northwest
 6. Kāi
 開 
Opening
Tuất, Hợi Click on a palace to see details
(doors, stars, stem strength and more - Premium accounts only)
Lựa chọn lá số  
   
Below you can find some descriptions of doors, stars and dieties useful during qi men dun jia chart interpretation.

Opening Door is a door for starting and supporting a business or business-related activity. It is related to Qian which represents Heaven, father, strong Yang, head, emperor and leader.
Related symbols: new beginnings, creating new things, overcoming obstacles, new opportunities, smooth progress.
Good for: opening a new business, opening ceremony, marriage, building a new home, traveling, religious activities, changing home, starting a new job or getting a promotion.
Bad for: civil matters and obtaining private and secret information about someone.

Resting Door is the door of replenishing resources. Related to Kan trigram, which represents Water, a young man, winter. This is a time when energy prepares for rebirth.
Related symbols: rest, taking care of relationships, activities promoting rest and relaxation, activities that come easily and without effort, nobility, helpful people.
Great for: meetings with helpful people, discussions, solving legal problems outside of court, peace negotiations ending with an agreement, marriage, relaxing entertainment, traveling, time for yourself to rejuvenate your body, mind and soul, ensuring the smooth running of operations and affairs, wealth development, home renovation, moving, scientific and research activities.
Bad for: initiating lawsuit.

Growing Door is a Door of great majesty. Related to Gen which represents the mountain and boys. After the spring equinox, everything comes alive again and the Yang spirit gradually increases. The Earth becomes the Gate of Life to the new.
Related symbols: growth, the flowering of abundance in all aspects of life, the source of multiplying wealth, profits, progress and taking life to a higher level.
Best for: investments, all finance related matters, jobs, constructions, marriage.
Bad for: funerals.

Harming Door is connected with Zhen Palace, representing the eldest son, thunder and movement that is excessive and perhaps leads to pain.
Related symbols: failures and obstacles, damages, unfortunate incidents in life, hunting, gambling.
Good for: collecting debts or monies owed, initiating lawsuits against others, hunting, fishing, seeking revenge, stopping thieves and criminals, confronting opponents, sometimes gambling.
Bad for: marriage, traveling, renovating and moving, starting new things, starting a business, constructions, changing jobs and career advancement.

Hiding Door is related to the Xun Palace. Xun represents the southeast, wood and wind, the eldest sister.
Related symbols: mysterious, unexpected events in life, obstacles and difficulties, lack of opportunities.
Good for: collecting debts and financial liabilities, tracking others, apprehending thieves and criminals, setting traps and seeking revenge, sending or delivering confidential documents, hiding and avoiding enemies, organizing secret meetings and trysts, avoiding negative publicity in the media, also hunting.
Bad for: general affairs, traveling, gatherings with loved ones and family, wealth-related activities.

Showing Door is like a liaison officer. This house's origins goes back to Li Palace (South) and belongs to Fire. It represents Summer and the middle girl.
Related symbols: honor and fame, attractiveness, revealing things and affairs, outstanding achievements, appearance.
Good for: socializing, exams, job interviews, sales, elections, attention seeking, public speaking, presentations, management and archiving, filing complaints and requests, increasing popularity.
Bad for: general matters, traveling, matters related to finances.

Dying Door comes from the southwest, where Kun resides. This is where punishments and sentences. This door belongs to Earth element. Kun represents mother, warehouse, darkness, concealment and death.
Everything has a beginning and an end, so this is the place where the journey ends.
Related symbols: inactivity, aging, death, negative or stagnant energies, delays, interruptions in activities.
Good for: funerals, matters related to death, honoring ancestors, religious and spiritual activities, administering punishment.
Bad for: matters related to finances, matters related to improving health.

Frightening Door involves surprise and damage. Connected to Dui Palace which is located in the West and belongs to the Metal element.
Dui represents the lake, autumn, scarcity, metal, young women.
Doors represent: shock, pain, quarrel, lawsuit, fear and anger, stress, doubt, restless mind, anxiety, suspicion.
Good for: issuing warnings, threats, arresting criminals, declaring war.
Bad for: matters related to finances, matters related to improving health.


Nhận xét của khách hàng:
"Lập trình rất tốt, tốt hơn 90% các phần mềm 4P của Trung Quốc (đừng nói đến các lập trình của Anh)" - Ken Lai

"Đặc biệt khuyên dùng cho những người đam mê nghiên cứu Tứ trụ! Cấu trúc đẹp mắt để truy cứu bố cục lá số đặc biệt. Điều tuyệt vời nhất là có vô số các lá số của những người bình thường và nổi tiếng, mọi sơ đồ đã có sẵn dùng cho người sử dụng" - JLim, Five Arts Forum Administrator

Lời cảm ơn đặc biệt tới RapaNui đã giúp đỡ về kiến thức và những lời khuyên quý báu, tới Kim An về bản dịch

Khuyến cáo của tác giả

1. Không nên coi những tính toán bên trên làm cơ sở duy nhất cho mỗi quyết định. Cuộc đời còn phức tạp hơn nhiều những Lá số Tứ Trụ này.
2. Hôm nay là huyền học, ngày mai là vật lí học. Mỗi môn khoa học đều chứa một phần sự thật và đều chứa một phần không chính xác.
3. Một ngày có thể là may, có thể là rủi, kết quả sẽ khác đi phụ thuộc vào việc ta làm gì và hành động như thế nào. Cái rủi dạy cho ta một bài học, cái may khiến ta lười biếng.
4. Sự tùy chọn mạnh hơn cả số phận. Sự tùy chọn chi phối số phận. Quên đi điều đó thật dễ dàng nên chúng ta thường tiếp tục bỏ qua. Đó chính là nguy hiểm và là nguy cơ tiềm ẩn trong các môn mệnh lí.
5. Không nên chờ đợi sự tiên đoán số phận nói với chúng ta điều gì về tương lai, vì tương lai trở thành những trang lịch sử khi chúng ta viết nên chúng. Số phận là sự có thể, lịch sử là cái chúng ta biến sự có thể thành hiện thực.

Đặc điểm nổi bật của BaZi calculator (Lập Lá số Tứ trụ): Lập trình Tứ trụ tính toán các tương tác Can Chi, các Thần Sát, Nạp Âm, Can tàng nắm lệnh, vòng Trường Sinh, độ Vượng Suy của Nhật chủ, các sơ đồ lá số. Đây chính là công cụ đặc biệc hữu ích để đọc lá số Tứ trụ dành cho các chuyên gia Tứ trụ. Trên trang mạng có cả lịch vạn sự Trung Quốc với Phong thủy Huyền không Phi tinh và những thông tin cần thiết khác dành cho việc phân tích lá số Tứ trụ.

Bản quyền của BaZi Calculator: Bạn có thể tự do sao chép lại nội dung của trang mạng này, nhưng vui lòng trích dẫn link nguồn bazi-calculator.com.

Các điều khoản và điều kiện.