ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
 
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: -12.41 (រយៈបណ្តោយ: 0 + : -12.41); RST=22:22  ?  ; ថ្ងៃសុក្រ

ចែករំលែក    
 
ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
 
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: -12.41 (រយៈបណ្តោយ: 0 + : -12.41); RST=22:22; ថ្ងៃសុក្រ
ជម្រើស


more
ជម្រើសពិសេសmore
 
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 
 តារាងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
2024-03-01 22:34, GMT+7, 105°. ការកែនាទី: -12.41 (រយៈបណ្តោយ: 0 + : -12.41); RST=22:22  ? 
  22:22 1 3 2024
HS Yi
ប្លន់ទ្រព្យ
Jia
តិថី
Bing
ទេពសោយសុខ
Jia
មិត្ត
EB Hai
ជ្រូក
Zi
កណ្តុរ
Yin
ខ្លា
Chen
នាគ
HHS
JiaRen
ពីកៀងភាងអ៊ីង
Gui
ជាអ៊ីង
WuBingJia
ភាងឆៃជាក់ស៊ីងពីកៀង
YiGuiWu
កៀបឆៃជាអ៊ីងភាងឆៃ
ណាយិនភ្លើងមាសភ្លើងភ្លើង
ដំណាក់កាល
1. កើត
2. ងូត
4. ឡើងវ័យ
6. ចាស់
អន្តរកម្ម
សញ្ញាតារា:
តារាអក្ខរកម្ម*,
តារាមរណៈ,
អ្នកណែនាំ*,
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
រាសីមេឃមោឃៈ,
វ័យចរ:
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
ផ្កាសេ្នហា*,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Zi-Chen),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Zi-Chen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
តារារុងរឿង,
គុណធម៌ខែ (Bing),
សេះដំណើរ,
តារា​ឯកោ,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
រាសីមេឃមោឃៈ,
វ័យចរ:
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
រទេះមាស*,
តារានៃសិល្បៈ,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Chen-Zi),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Chen-Zi),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
 កាលបរិច្ឆេទធៀបគ្នា
2024-03-01 22:34, GMT+7, 105°. ការកែនាទី: -12.41 (រយៈបណ្តោយ: 0 + : -12.41); RST=22:22
22:22 1 3 2024
Yi
ប្លន់ទ្រព្យ
Jia
មិត្ត
Bing
ទេពសោយសុខ
Jia
មិត្ត
Hai
ជ្រូក
Zi
កណ្តុរ
Yin
ខ្លា
Chen
នាគ
JiaRen
ពីកៀងភាងអ៊ីង
Gui
ជាអ៊ីង
WuBingJia
ភាងឆៃជាក់ស៊ីងពីកៀង
YiGuiWu
កៀបឆៃជាអ៊ីងភាងឆៃ
ភ្លើងមាសភ្លើងភ្លើង
1. កើត
2. ងូត
4. ឡើងវ័យ
6. ចាស់
សញ្ញាតារា:
តារាអក្ខរកម្ម*,
តារាមរណៈ,
អ្នកណែនាំ*,
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
រាសីមេឃមោឃៈ,
វ័យចរ:
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
ផ្កាសេ្នហា*,
តារាមេទ័ព,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Zi-Chen),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Zi-Chen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
តារារុងរឿង,
គុណធម៌ខែ (Bing),
សេះដំណើរ,
តារា​ឯកោ,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
រាសីមេឃមោឃៈ,
វ័យចរ:
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
រទេះមាស*,
តារានៃសិល្បៈ,
តារានៃសិល្បៈ*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Chen-Zi),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Chen-Zi),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
 វ័យចរ១០ឆ្នាំ
 
2024–2025
Bing
ទេពសោយសុខ
Yin
ខ្លា
WuBingJia
ភាងឆៃជាក់ស៊ីងពីកៀង
ភ្លើង
4. ឡើងវ័យ
សញ្ញាតារា:
តារារុងរឿង,
គុណធម៌ខែ (Bing),
សេះដំណើរ,
តារា​ឯកោ,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
រាសីមេឃមោឃៈ,
វ័យចរ:
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង

កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរ


វ័យចរ១០ឆ្នាំ
បង្គោលសំណាងដំបូងចាប់ផ្តើមនៅ: 2025-05-01
  05/2105+  (81)05/2095+  (71)05/2085+  (61)05/2075+  (51)05/2065+  (41)05/2055+  (31)05/2045+  (21)05/2035+  (11)05/2025+  (1)03/2024+  
HSYi
ប្លន់ទ្រព្យ
Jia
មិត្ត
Gui
ធនធានផ្ទាល់
Ren
ធនធានប្រយោល
Xin
មន្រ្តី
Geng
ឈីសារ
Ji
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ
Wu
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ
Ding
ពិឃាតមន្រ្តី
Bing
ទេពសោយសុខ
EBHai
ជ្រូក
Xu
ឆ្កែ
You
មាន់
Shen
ស្វា
Wei
ពពែ
Wu
សេះ
Si
ពស់
Chen
នាគ
Mao
ទន្សាយ
Yin
ខ្លា
HHS
RenJia
ភាងអ៊ីងពីកៀង
WuDingXin
ភាងឆៃសៀកួជាកួ
Xin
ជាកួ
GengRenWu
ឈីសារភាងអ៊ីងភាងឆៃ
JiYiDing
ជាឆៃកៀបឆៃសៀកួ
DingJi
សៀកួជាឆៃ
BingGengWu
ជាក់ស៊ីងឈីសារភាងឆៃ
WuGuiYi
ភាងឆៃជាអ៊ីងកៀបឆៃ
Yi
កៀបឆៃ
JiaBingWu
ពីកៀងជាក់ស៊ីងភាងឆៃ
 រដូវរងារដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវក្តៅរដូវក្តៅរដូវក្តៅនិទាឃរដូវនិទាឃរដូវនិទាឃរដូវ
ណាយិនភ្លើងភ្លើងមាសមាសដីដីឈើឈើភ្លើងភ្លើង
ដំណាក់កាល
1. កើត
12. គក៌
11. តាំងគក៌
10. ចាប់ជាតិ
9. ផ្នូរ
8. ស្លាប់
7. ឈឺ
6. ចាស់
5. ដល់កំពូល
4. ឡើងវ័យ
    
សញ្ញាតារា:
តារាអក្ខរកម្ម*,
តារាមរណៈ,
អ្នកណែនាំ*,
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
តារាកំសត់,
ខាតបង់លុយ*,
អន្តរកម្ម:
លាក់ ភាគីត្រៃ (Xu-(Wu)-Yin),
ពិឃាតរាសីដី (Xu-Chen),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
ពពកក្រហម*,
ផ្កាស្នេហ៍,
ផ្កាស្នេហ៍*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (You-Zi),
ភាគីរាសីដី (You-Chen),
សញ្ញាតារា:
ការវាយបក*,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Ren-Bing),
ភាគីត្រៃ (Shen-Zi-Chen),
គ្រោះថ្នាក់ (Shen-Hai),
ពិឃាតរាសីដី (Shen-Yin),
សញ្ញាតារា:
មេឃអភិជន,
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Xin-Bing),
ពិឃាតរាសី (Xin-Yi),
លាក់ ភាគីត្រៃ (Wei-(Mao)-Hai),
គ្រោះថ្នាក់ (Wei-Zi),
សញ្ញាតារា:
ផ្កាស្នេហ៍ពណ៌ក្រហម,
ទ្វារខ្មោច*,
កាំបិត*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Geng-Yi),
ពិឃាតរាសី (Geng-Jia),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Wu-Yin),
ពិឃាតរាសីដី (Wu-Zi),
សញ្ញាតារា:
តារាសិក្សា,
តារាចោរ,
តារា​ឯកោ*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Ji-Jia),
ពិឃាតរាសីដី (Si-Hai),
គ្រោះថ្នាក់ (Si-Yin),
សញ្ញាតារា:
រទេះមាស*,
តារានៃសិល្បៈ,
តារានៃសិល្បៈ*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Chen-Zi),
សញ្ញាតារា:
តារាដាវ,
គុណធម៌មេឃ (Ding),
អន្តរកម្ម:
ភាគីទិស (Mao-Yin-Chen),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),
គ្រោះថ្នាក់ (Mao-Chen),
រាសីមេឃមោឃៈ,
(រយៈពេលបច្ចុប្បន្ន)
សញ្ញាតារា:
តារារុងរឿង,
គុណធម៌ខែ (Bing),
សេះដំណើរ,
តារា​ឯកោ,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
រាសីមេឃមោឃៈ,


កម្លាំងតិថី
ធាតុជំនួយ: ធាតុប្រឆាំង:
82% 18%


ទេពទាំង១០. តារាងកំណើត និងបង្គោលរាសី
 
 តារាងថ្ងៃខែឆកាលបរិច្ឆេទធ
កកើត ទឹក    19%
  
13%
  
គូមិត្ត ឈើ    63%
  
65%
  
ផ្ទេរចេញ ភ្លើង    12%
  
17%
  
ជោគលាភ ដី    5%
  
5%
  
អំណាច មាស    0%
  
0%
  
   
មន្រ្តី Xin 0%
  
0%
  
ឈីសារ Geng 0%
  
0%
  
ធនធានផ្ទាល់ Gui 12%
  
8%
  
ធនធានប្រយោល Ren 7%
  
5%
  
មិត្ត Jia 39%
  
49%
  
ប្លន់ទ្រព្យ Yi 24%
  
17%
  
ទេពសោយសុខ Bing 12%
  
17%
  
ពិឃាតមន្រ្តី Ding 0%
  
0%
  
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ Ji 0%
  
0%
  
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ Wu 5%
  
5%
  
moreless
(HS + HHS - DM) * ខែ    ? 


 តារាងថ្ងៃខែឆកាលបរិច្ឆេទធផលបូក
 
គូមិត្ត
 
ផ្ទេរចេញ
 
ជោគលាភ
 
អំណាច
 
កកើត
63%12%5%19%65%17%5%13%64%15%5%16%


ជម្រើសតារាង  
   របៀបកូពី


កាលបរិច្ឆេទស្រដៀងគ្នា - តារាងបុគ្គលល្បី


អន្តរកម្ម  


អនុសាសន៍៖
"កម្មវិធីនេះល្អណាស់ ប្រសើរជាងកម្មវិធី 4P របស់ចិន 90% (ភ្លេចភាសាអង់គ្លេស)" - Ken Lai

"បានផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកចូលចិត្ត Bazi ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ! លក្ខណៈពិសេសដ៏ល្អក្នុងការស្វែងរកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំនូសតាងជាក់លាក់។ ហើយផ្នែកដ៏ល្អបំផុតគឺតារាងកំណើតរបស់មនុស្សល្បីៗ និងសាមញ្ញ ការងារទាំងអស់ដែលបានរៀបចំរួចហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់!" - JLim, Five Arts Forum Administrator

សូមអរគុណជាពិសេសចំពោះ៖ RapaNui សម្រាប់ចំណេះដឹង និងដំបូន្មាន Pi Seth សម្រាប់ការបកប្រែ

ការបដិសេធ / កំណត់ចំណាំរបស់អ្នកនិពន្ធ
1. ការគណនាដែលបានរាយខាងលើមិនគួរជាការពិចារណាតែមួយគត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះទេ។ ជីវិតគឺស្មុគស្មាញជាងតារាងទាំងនេះ។
2. អ្វី​ទៅ​ជា metaphysics ថ្ងៃ​នេះ, នឹង​ជា​រូបវិទ្យា​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក. វិទ្យាសាស្ត្រនីមួយៗមានការពិតខ្លះ ខណៈពេលដែលវាខុសឆ្គងក្នុងកម្រិតខ្លះ។
3. បើទោះជាថ្ងៃមួយហាក់បីដូចជាសំណាង/មិនអំណោយផលក៏ដោយ លទ្ធផលរបស់វាអាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើអ្វីដែលយើងធ្វើ និងរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្ត។ សំណាងអាក្រក់បង្រៀនយើង សំណាងល្អធ្វើឱ្យយើងខ្ជិល
4. សេរីនឹងយកឈ្នះវាសនា។ បំភ្លេច​វា​ស្រួល​ណាស់ ដូច្នេះ​យើង​ធ្លាប់​ធ្វើ​វា​ហើយ។ នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់នៃវិទ្យាសាស្ត្រវាសនា។
5. យើងមិនគួររំពឹងថាប្រព័ន្ធទស្សន៍ទាយនឹងប្រាប់យើងពីការពិតអំពីអនាគតរបស់យើងនោះទេ ព្រោះអនាគតកំពុងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលផ្អែកលើអ្វីដែលផ្តល់ឱ្យយើង - យើងសរសេរដោយខ្លួនឯង។ ជោគវាសនាគឺអំពីលទ្ធភាព ប្រវត្តិសាស្រ្តគឺជាអ្វីដែលយើងបង្កើតវាឡើង។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខ BaZi៖ ម៉ាស៊ីនគិតលេខ bazi រាប់អន្តរកម្មរបស់ដើម និងសាខា សញ្ញាផ្កាយ Na Yin DHHS ដំណាក់កាល Qi កម្លាំងមេថ្ងៃ គូរតារាង។ វាត្រូវបានកំណត់សម្រាប់អ្នកប្រឹក្សា BaZi ជាឧបករណ៍មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអាន BaZi ។ Online Tong Shu ក៏បង្ហាញពីតារាងហុងស៊ុយរបស់តារាហោះ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមានប្រយោជន៍នៅពេលរៀបចំការវិភាគ BaZi ។

More calculators: Ba Zi - Four Pillars | Xuan Kong Da Gua - Date Selection | Tong Shu - Almanac | He Luo Li Shu - Yi Jing Astrology

រក្សាសិទ្ធិសម្រាប់ BaZi Calculator៖ អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការចម្លងមាតិកានៃគេហទំព័រនេះ ប៉ុន្តែវានឹងមានលក្ខណៈល្អក្នុងការបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ bazi-calculator.com ជាថ្នូរនឹងការដោះដូរ។

លក្ខខណ្ឌ | គោលការណ៍ឯកជនភាព និងខូគី.