ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
 
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: -6.28 (រយៈបណ្តោយ: 0 + : -6.28); RST=4:07  ?  ; ថ្ងៃអង្គារ

ចែករំលែក    
 
ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
 
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: -6.28 (រយៈបណ្តោយ: 0 + : -6.28); RST=4:07; ថ្ងៃអង្គារ
ជម្រើស


more
ជម្រើសពិសេសmore
 
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 
 តារាងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
2024-07-23 04:13, GMT+7, 105°. ការកែនាទី: -6.28 (រយៈបណ្តោយ: 0 + : -6.28); RST=4:07  ? 
  4:07 23 7 2024
HS Jia
ឈីសារ
Wu
តិថី
Xin
ពិឃាតមន្រ្តី
Jia
ឈីសារ
EB Yin
ខ្លា
Zi
កណ្តុរ
Wei
ពពែ
Chen
នាគ
HHS
WuBingJia
ពីកៀងភាងអ៊ីងឈីសារ
Gui
ជាឆៃ
DingYiJi
ជាអ៊ីងជាកួកៀបឆៃ
YiGuiWu
ជាកួជាឆៃពីកៀង
ណាយិនទឹកភ្លើងដីភ្លើង
ដំណាក់កាល
1. កើត
11. តាំងគក៌
6. ចាស់
3. ស្លៀក
អន្តរកម្ម
សញ្ញាតារា:
តារាអក្ខរកម្ម,
គុណធម៌មេឃ (Jia),
គុណធម៌ខែ (Jia),
សេះដំណើរ,
តារា​ឯកោ,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
រាសីមេឃមោឃៈ,

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Zi-Chen),
គ្រោះថ្នាក់ (Zi-Wei),
HS+HHS: ភ្លើង
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Zi-Chen),
គ្រោះថ្នាក់ (Zi-Wei),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
រទេះមាស,
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
គ្រោះថ្នាក់ (Wei-Zi),
រាសីមេឃមោឃៈ,
វ័យចរ:
គ្រោះថ្នាក់ (Wei-Zi),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
ផ្កាស្នេហ៍ពណ៌ក្រហម,
គុណធម៌មេឃ (Jia),
គុណធម៌ខែ (Jia),
តារានៃសិល្បៈ,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Chen-Zi),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Chen-Zi),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
 កាលបរិច្ឆេទធៀបគ្នា
2024-07-23 04:13, GMT+7, 105°. ការកែនាទី: -6.28 (រយៈបណ្តោយ: 0 + : -6.28); RST=4:07
4:07 23 7 2024
Jia
ឈីសារ
Wu
មិត្ត
Xin
ពិឃាតមន្រ្តី
Jia
ឈីសារ
Yin
ខ្លា
Zi
កណ្តុរ
Wei
ពពែ
Chen
នាគ
WuBingJia
ពីកៀងភាងអ៊ីងឈីសារ
Gui
ជាឆៃ
DingYiJi
ជាអ៊ីងជាកួកៀបឆៃ
YiGuiWu
ជាកួជាឆៃពីកៀង
ទឹកភ្លើងដីភ្លើង
1. កើត
11. តាំងគក៌
6. ចាស់
3. ស្លៀក
សញ្ញាតារា:
តារាអក្ខរកម្ម,
គុណធម៌មេឃ (Jia),
គុណធម៌ខែ (Jia),
សេះដំណើរ,
តារា​ឯកោ,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
រាសីមេឃមោឃៈ,

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
តារាមេទ័ព,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Zi-Chen),
គ្រោះថ្នាក់ (Zi-Wei),
HS+HHS: ភ្លើង
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Zi-Chen),
គ្រោះថ្នាក់ (Zi-Wei),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
រទេះមាស,
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
គ្រោះថ្នាក់ (Wei-Zi),
រាសីមេឃមោឃៈ,
វ័យចរ:
គ្រោះថ្នាក់ (Wei-Zi),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
ផ្កាស្នេហ៍ពណ៌ក្រហម,
គុណធម៌មេឃ (Jia),
គុណធម៌ខែ (Jia),
តារានៃសិល្បៈ,
តារានៃសិល្បៈ*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Chen-Zi),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Chen-Zi),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
 វ័យចរ១០ឆ្នាំ
 
2024–2029
Xin
ពិឃាតមន្រ្តី
Wei
ពពែ
DingYiJi
ជាអ៊ីងជាកួកៀបឆៃ
ដី
6. ចាស់
សញ្ញាតារា:
រទេះមាស,
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
គ្រោះថ្នាក់ (Wei-Zi),
រាសីមេឃមោឃៈ,
វ័យចរ:
គ្រោះថ្នាក់ (Wei-Zi),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង

កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរ


វ័យចរ១០ឆ្នាំ
បង្គោលសំណាងដំបូងចាប់ផ្តើមនៅ: 2029-05-18
  05/2109+  (84)05/2099+  (74)05/2089+  (64)05/2079+  (54)05/2069+  (44)05/2059+  (34)05/2049+  (24)05/2039+  (14)05/2029+  (4)07/2024+  
HSGeng
ទេពសោយសុខ
Ji
ប្លន់ទ្រព្យ
Wu
មិត្ត
Ding
ធនធានផ្ទាល់
Bing
ធនធានប្រយោល
Yi
មន្រ្តី
Jia
ឈីសារ
Gui
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ
Ren
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ
Xin
ពិឃាតមន្រ្តី
EBChen
នាគ
Mao
ទន្សាយ
Yin
ខ្លា
Chou
គោ
Zi
កណ្តុរ
Hai
ជ្រូក
Xu
ឆ្កែ
You
មាន់
Shen
ស្វា
Wei
ពពែ
HHS
WuGuiYi
ពីកៀងជាឆៃជាកួ
Yi
ជាកួ
JiaBingWu
ឈីសារភាងអ៊ីងពីកៀង
JiXinGui
កៀបឆៃសៀកួជាឆៃ
Gui
ជាឆៃ
RenJia
ភាងឆៃឈីសារ
WuDingXin
ពីកៀងជាអ៊ីងសៀកួ
Xin
សៀកួ
GengRenWu
ជាក់ស៊ីងភាងឆៃពីកៀង
JiYiDing
កៀបឆៃជាកួជាអ៊ីង
 និទាឃរដូវនិទាឃរដូវនិទាឃរដូវរដូវរងារដូវរងារដូវរងារដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវក្តៅ
ណាយិនមាសដីដីទឹកទឹកភ្លើងភ្លើងមាសមាសដី
ដំណាក់កាល
3. ស្លៀក
2. ងូត
1. កើត
12. គក៌
11. តាំងគក៌
10. ចាប់ជាតិ
9. ផ្នូរ
8. ស្លាប់
7. ឈឺ
6. ចាស់
    
សញ្ញាតារា:
ផ្កាស្នេហ៍ពណ៌ក្រហម,
តារានៃសិល្បៈ,
តារានៃសិល្បៈ*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Geng-Jia),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Chen-Zi),
សញ្ញាតារា:
ផ្កាសេ្នហា*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Ji-Jia),
ភាគីទិស (Mao-Yin-Chen),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Wei),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),
គ្រោះថ្នាក់ (Mao-Chen),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
តារាអក្ខរកម្ម,
សេះដំណើរ,
តារា​ឯកោ,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
មេឃអភិជន,
តារាកំសត់*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសីដី (Chou-Zi),
ពិឃាតរាសីដី (Chou-Wei),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់* (Chou-Chen),
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
តារាមេទ័ព,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Bing-Xin),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Zi-Chen),
គ្រោះថ្នាក់ (Zi-Wei),
សញ្ញាតារា:
តារាមរណៈ,
អ្នកណែនាំ*,
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Yi-Xin),
លាក់ ភាគីត្រៃ (Hai-(Mao)-Wei),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
សញ្ញាតារា:
គុណធម៌មេឃ (Jia),
គុណធម៌ខែ (Jia),
តារាកំសត់,
ខាតបង់លុយ*,
អន្តរកម្ម:
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Xu-Wei),
ពិឃាតរាសីដី (Xu-Chen),
សញ្ញាតារា:
ផ្កាសេ្នហា*,
កាំបិត*,
ផ្កាស្នេហ៍,
ផ្កាស្នេហ៍*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Gui-Wu),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (You-Zi),
ភាគីរាសីដី (You-Chen),
សញ្ញាតារា:
តារាសិក្សា,
ការវាយបក*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីត្រៃ (Shen-Zi-Chen),
ពិឃាតរាសីដី (Shen-Yin),
(រយៈពេលបច្ចុប្បន្ន)
សញ្ញាតារា:
រទេះមាស,
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
គ្រោះថ្នាក់ (Wei-Zi),
រាសីមេឃមោឃៈ,


កម្លាំងតិថី
ធាតុជំនួយ: ធាតុប្រឆាំង:
43% 57%


ទេពទាំង១០. តារាងកំណើត និងបង្គោលរាសី
 
 តារាងថ្ងៃខែឆកាលបរិច្ឆេទធ
កកើត ភ្លើង    8%
  
7%
  
គូមិត្ត ដី    35%
  
49%
  
ផ្ទេរចេញ មាស    8%
  
11%
  
ជោគលាភ ទឹក    10%
  
7%
  
អំណាច ឈើ    38%
  
26%
  
   
មន្រ្តី Yi 5%
  
5%
  
ឈីសារ Jia 33%
  
21%
  
ធនធានផ្ទាល់ Ding 4%
  
5%
  
ធនធានប្រយោល Bing 4%
  
2%
  
មិត្ត Wu 20%
  
29%
  
ប្លន់ទ្រព្យ Ji 15%
  
20%
  
ទេពសោយសុខ Geng 0%
  
0%
  
ពិឃាតមន្រ្តី Xin 8%
  
11%
  
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ Gui 10%
  
7%
  
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ Ren 0%
  
0%
  
moreless
(HS + HHS - DM) * ខែ    ? 


 តារាងថ្ងៃខែឆកាលបរិច្ឆេទធផលបូក
 
គូមិត្ត
 
ផ្ទេរចេញ
 
ជោគលាភ
 
អំណាច
 
កកើត
35%8%10%38%8%49%11%7%26%7%44%10%8%31%7%


ជម្រើសតារាង  
   របៀបកូពី


កាលបរិច្ឆេទស្រដៀងគ្នា - តារាងបុគ្គលល្បី


អន្តរកម្ម  


អនុសាសន៍៖
"កម្មវិធីនេះល្អណាស់ ប្រសើរជាងកម្មវិធី 4P របស់ចិន 90% (ភ្លេចភាសាអង់គ្លេស)" - Ken Lai

"បានផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកចូលចិត្ត Bazi ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ! លក្ខណៈពិសេសដ៏ល្អក្នុងការស្វែងរកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំនូសតាងជាក់លាក់។ ហើយផ្នែកដ៏ល្អបំផុតគឺតារាងកំណើតរបស់មនុស្សល្បីៗ និងសាមញ្ញ ការងារទាំងអស់ដែលបានរៀបចំរួចហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់!" - JLim, Five Arts Forum Administrator

សូមអរគុណជាពិសេសចំពោះ៖ RapaNui សម្រាប់ចំណេះដឹង និងដំបូន្មាន Pi Seth សម្រាប់ការបកប្រែ

ការបដិសេធ / កំណត់ចំណាំរបស់អ្នកនិពន្ធ
1. ការគណនាដែលបានរាយខាងលើមិនគួរជាការពិចារណាតែមួយគត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះទេ។ ជីវិតគឺស្មុគស្មាញជាងតារាងទាំងនេះ។
2. អ្វី​ទៅ​ជា metaphysics ថ្ងៃ​នេះ, នឹង​ជា​រូបវិទ្យា​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក. វិទ្យាសាស្ត្រនីមួយៗមានការពិតខ្លះ ខណៈពេលដែលវាខុសឆ្គងក្នុងកម្រិតខ្លះ។
3. បើទោះជាថ្ងៃមួយហាក់បីដូចជាសំណាង/មិនអំណោយផលក៏ដោយ លទ្ធផលរបស់វាអាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើអ្វីដែលយើងធ្វើ និងរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្ត។ សំណាងអាក្រក់បង្រៀនយើង សំណាងល្អធ្វើឱ្យយើងខ្ជិល
4. សេរីនឹងយកឈ្នះវាសនា។ បំភ្លេច​វា​ស្រួល​ណាស់ ដូច្នេះ​យើង​ធ្លាប់​ធ្វើ​វា​ហើយ។ នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់នៃវិទ្យាសាស្ត្រវាសនា។
5. យើងមិនគួររំពឹងថាប្រព័ន្ធទស្សន៍ទាយនឹងប្រាប់យើងពីការពិតអំពីអនាគតរបស់យើងនោះទេ ព្រោះអនាគតកំពុងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលផ្អែកលើអ្វីដែលផ្តល់ឱ្យយើង - យើងសរសេរដោយខ្លួនឯង។ ជោគវាសនាគឺអំពីលទ្ធភាព ប្រវត្តិសាស្រ្តគឺជាអ្វីដែលយើងបង្កើតវាឡើង។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខ BaZi៖ ម៉ាស៊ីនគិតលេខ bazi រាប់អន្តរកម្មរបស់ដើម និងសាខា សញ្ញាផ្កាយ Na Yin DHHS ដំណាក់កាល Qi កម្លាំងមេថ្ងៃ គូរតារាង។ វាត្រូវបានកំណត់សម្រាប់អ្នកប្រឹក្សា BaZi ជាឧបករណ៍មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអាន BaZi ។ Online Tong Shu ក៏បង្ហាញពីតារាងហុងស៊ុយរបស់តារាហោះ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមានប្រយោជន៍នៅពេលរៀបចំការវិភាគ BaZi ។

More calculators: Ba Zi - Four Pillars | Xuan Kong Da Gua - Date Selection | Tong Shu - Almanac | He Luo Li Shu - Yi Jing Astrology

រក្សាសិទ្ធិសម្រាប់ BaZi Calculator៖ អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការចម្លងមាតិកានៃគេហទំព័រនេះ ប៉ុន្តែវានឹងមានលក្ខណៈល្អក្នុងការបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ bazi-calculator.com ជាថ្នូរនឹងការដោះដូរ។

លក្ខខណ្ឌ | គោលការណ៍ឯកជនភាព និងខូគី.