គណនាប៉ាជឺ logo

គណនាប៉ាជឺ

 

 
ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ  
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: 10.76 (រយៈបណ្តោយ: 0 + EoT: 10.76); RST=4:35  ?  ; ថ្ងៃសុក្រ
 
ចែករំលែក    
 
ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ  
 
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: 10.76 (រយៈបណ្តោយ: 0 + EoT: 10.76); RST=4:35; ថ្ងៃសុក្រ
ជម្រើស


more
ជម្រើសពិសេស
more

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 
 តារាងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
2022-12-02 04:24, GMT+7, 105°. ការកែនាទី: 10.76 (រយៈបណ្តោយ: 0 + EoT: 10.76); RST=4:35  ? 
  4:35 2 12 2022
HS Bing
ធនធានផ្ទាល់
Ji
តិថី
Xin
ទេពសោយសុខ
Ren
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ
EB Yin
ខ្លា
Chou
គោ
Hai
ជ្រូក
Yin
ខ្លា
HHS
WuBingJia
កៀបឆៃជាអ៊ីងជាកួ
GuiXinJi
ភាងឆៃជាក់ស៊ីងពីកៀង
JiaRen
ជាកួជាឆៃ
WuBingJia
កៀបឆៃជាអ៊ីងជាកួ
ណាយិនភ្លើងភ្លើងមាសមាស
ដំណាក់កាល
8. ស្លាប់
9. ផ្នូរ
11. តាំងគក៌
8. ស្លាប់
អន្តរកម្ម
សញ្ញាតារា:
តារាចោរ,
តារា​ឯកោ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Bing-Xin),
ពិឃាតរាសី (Bing-Ren),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
វ័យចរ:
ភាគីរាសី (Bing-Xin),
ពិឃាតរាសី (Bing-Ren),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
ពិឃាតរាសីដី (Yin-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
តារាកំសត់*(រាសីឆ្នាំ),
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អន្តរកម្ម:

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
សេះដំណើរ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Xin-Bing),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
វ័យចរ:
ភាគីរាសី (Xin-Bing),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
គ្រោះថ្នាក់ (Hai-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
តារាចោរ,
តារា​ឯកោ,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Ren-Bing),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
វ័យចរ:
ពិឃាតរាសី (Ren-Bing),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
ពិឃាតរាសីដី (Yin-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
 កាលបរិច្ឆេទធៀបគ្នា
2022-12-02 04:24, GMT+7, 105°. ការកែនាទី: 10.76 (រយៈបណ្តោយ: 0 + EoT: 10.76); RST=4:35
4:35 2 12 2022
Bing
ធនធានផ្ទាល់
Ji
មិត្ត
Xin
ទេពសោយសុខ
Ren
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ
Yin
ខ្លា
Chou
គោ
Hai
ជ្រូក
Yin
ខ្លា
WuBingJia
កៀបឆៃជាអ៊ីងជាកួ
GuiXinJi
ភាងឆៃជាក់ស៊ីងពីកៀង
JiaRen
ជាកួជាឆៃ
WuBingJia
កៀបឆៃជាអ៊ីងជាកួ
ភ្លើងភ្លើងមាសមាស
8. ស្លាប់
9. ផ្នូរ
11. តាំងគក៌
8. ស្លាប់
សញ្ញាតារា:
តារាចោរ,
តារា​ឯកោ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Bing-Xin),
ពិឃាតរាសី (Bing-Ren),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
វ័យចរ:
ភាគីរាសី (Bing-Xin),
ពិឃាតរាសី (Bing-Ren),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
ពិឃាតរាសីដី (Yin-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
តារានៃសិល្បៈ,
តារាកំសត់*(រាសីឆ្នាំ),
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អន្តរកម្ម:

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
កាំបិត*,
សេះដំណើរ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Xin-Bing),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
វ័យចរ:
ភាគីរាសី (Xin-Bing),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
គ្រោះថ្នាក់ (Hai-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
តារាចោរ,
តារា​ឯកោ,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Ren-Bing),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
វ័យចរ:
ពិឃាតរាសី (Ren-Bing),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
ពិឃាតរាសីដី (Yin-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
 វ័យចរ១០ឆ្នាំ
 
2022–2024
Xin
ទេពសោយសុខ
Hai
ជ្រូក
JiaRen
ជាកួជាឆៃ
មាស
11. តាំងគក៌
សញ្ញាតារា:
កាំបិត*,
សេះដំណើរ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Xin-Bing),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
វ័យចរ:
ភាគីរាសី (Xin-Bing),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
គ្រោះថ្នាក់ (Hai-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
Xing Nian
 
2022
Bing
ធនធានផ្ទាល់
Shen
ស្វា
WuRenGeng
កៀបឆៃជាឆៃសៀកួ
ភ្លើង
2. ងូត
សញ្ញាតារា:
រទេះមាស*,
តារាមរណៈ,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
ខាតបង់លុយ*,
កាំបិត*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Bing-Xin),
ពិឃាតរាសី (Bing-Ren),
ពិឃាតរាសីដី (Shen-Yin),
គ្រោះថ្នាក់ (Shen-Hai),
វ័យចរ:
ភាគីរាសី (Bing-Xin),
ពិឃាតរាសី (Bing-Ren),
ពិឃាតរាសីដី (Shen-Yin),
គ្រោះថ្នាក់ (Shen-Hai),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង

កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរ


វ័យចរ១០ឆ្នាំ
បង្គោលសំណាងដំបូងចាប់ផ្តើមនៅ: 2024-09-09
  09/2104+  (81)09/2094+  (71)09/2084+  (61)09/2074+  (51)09/2064+  (41)09/2054+  (31)09/2044+  (21)09/2034+  (11)09/2024+  (1)12/2022+  
HSGeng
ពិឃាតមន្រ្តី
Ji
មិត្ត
Wu
ប្លន់ទ្រព្យ
Ding
ធនធានប្រយោល
Bing
ធនធានផ្ទាល់
Yi
ឈីសារ
Jia
មន្រ្តី
Gui
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ
Ren
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ
Xin
ទេពសោយសុខ
EBShen
ស្វា
Wei
ពពែ
Wu
សេះ
Si
ពស់
Chen
នាគ
Mao
ទន្សាយ
Yin
ខ្លា
Chou
គោ
Zi
កណ្តុរ
Hai
ជ្រូក
HHS
WuRenGeng
កៀបឆៃជាឆៃសៀកួ
DingYiJi
ភាងអ៊ីងឈីសារពីកៀង
JiDing
ពីកៀងភាងអ៊ីង
WuGengBing
កៀបឆៃសៀកួជាអ៊ីង
YiGuiWu
ឈីសារភាងឆៃកៀបឆៃ
Yi
ឈីសារ
WuBingJia
កៀបឆៃជាអ៊ីងជាកួ
GuiXinJi
ភាងឆៃជាក់ស៊ីងពីកៀង
Gui
ភាងឆៃ
JiaRen
ជាកួជាឆៃ
 រដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវក្តៅរដូវក្តៅរដូវក្តៅនិទាឃរដូវនិទាឃរដូវនិទាឃរដូវរដូវរងារដូវរងារដូវរងា
ណាយិនឈើភ្លើងភ្លើងដីដីទឹកទឹកឈើឈើមាស
ដំណាក់កាល
2. ងូត
3. ស្លៀក
4. ឡើងវ័យ
5. ដល់កំពូល
6. ចាស់
7. ឈឺ
8. ស្លាប់
9. ផ្នូរ
10. ចាប់ជាតិ
11. តាំងគក៌
    
សញ្ញាតារា:
រទេះមាស*,
តារាមរណៈ,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
ខាតបង់លុយ*,
កាំបិត*,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសីដី (Shen-Yin),
គ្រោះថ្នាក់ (Shen-Hai),
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសីដី (Wei-Chou),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
តារារុងរឿង,
ពពកក្រហម*,
ផ្កាស្នេហ៍,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
ការវាយបក*,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Wu-Yin),
គ្រោះថ្នាក់ (Wu-Chou),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
តារាដាវ,
តារា​ឯកោ*(រាសីឆ្នាំ),
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Ding-Ren),
លាក់ ភាគីត្រៃ (Si-(You)-Chou),
គ្រោះថ្នាក់ (Si-Yin),
ពិឃាតរាសីដី (Si-Hai),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
ផ្កាស្នេហ៍ពណ៌ក្រហម,
ទ្វារខ្មោច*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Bing-Xin),
ពិឃាតរាសី (Bing-Ren),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់* (Chen-Chou),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
ផ្កាសេ្នហា*,
គុណធម៌មេឃ (Yi),
ផ្កាស្នេហ៍*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Yi-Xin),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
សញ្ញាតារា:
គុណធម៌ខែ (Jia),
តារាចោរ,
តារា​ឯកោ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Jia-Ji),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
តារានៃសិល្បៈ,
តារាកំសត់*(រាសីឆ្នាំ),
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អន្តរកម្ម:
សញ្ញាតារា:
មេឃអភិជន,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Ren-Bing),
ភាគីទិស (Zi-Chou-Hai),
ភាគីរាសីដី (Zi-Chou),
(រយៈពេលបច្ចុប្បន្ន)
សញ្ញាតារា:
កាំបិត*,
សេះដំណើរ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Xin-Bing),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),


កម្លាំងតិថី
ធាតុជំនួយ: ធាតុប្រឆាំង:
33% 67%


ទេពទាំង១០. តារាងកំណើត និងបង្គោលរាសី
 
 តារាងថ្ងៃខែឆកាលបរិច្ឆេទធ
កកើត ភ្លើង    19%
  
20%
  
គូមិត្ត ដី    14%
  
18%
  
ផ្ទេរចេញ មាស    11%
  
16%
  
ជោគលាភ ទឹក    35%
  
31%
  
អំណាច ឈើ    21%
  
15%
  
   
មន្រ្តី Jia 21%
  
15%
  
ឈីសារ Yi 0%
  
0%
  
ធនធានផ្ទាល់ Bing 19%
  
20%
  
ធនធានប្រយោល Ding 0%
  
0%
  
មិត្ត Ji 8%
  
13%
  
ប្លន់ទ្រព្យ Wu 6%
  
5%
  
ទេពសោយសុខ Xin 11%
  
12%
  
ពិឃាតមន្រ្តី Geng 0%
  
3%
  
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ Ren 31%
  
29%
  
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ Gui 4%
  
2%
  

moreless
(HS + HHS - DM) * ខែ    ? 


 តារាងថ្ងៃខែឆកាលបរិច្ឆេទធផលបូក
 
គូមិត្ត
 
ផ្ទេរចេញ
 
ជោគលាភ
 
អំណាច
 
កកើត
14%11%35%21%19%18%16%31%15%20%17%14%33%17%20%ជម្រើសតារាង  
   របៀបកូពី


បញ្ជីនៃអន្តរកម្មរវាងតារាងកំណើត និងរាសីមេឃទាំង១០ និងរាសីដី១២  


អនុសាសន៍៖
"កម្មវិធីនេះល្អណាស់ ប្រសើរជាងកម្មវិធី 4P របស់ចិន 90% (ភ្លេចភាសាអង់គ្លេស)" - Ken Lai

"បានផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកចូលចិត្ត Bazi ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ! លក្ខណៈពិសេសដ៏ល្អក្នុងការស្វែងរកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំនូសតាងជាក់លាក់។ ហើយផ្នែកដ៏ល្អបំផុតគឺតារាងកំណើតរបស់មនុស្សល្បីៗ និងសាមញ្ញ ការងារទាំងអស់ដែលបានរៀបចំរួចហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់!" - JLim, Five Arts Forum Administrator

សូមអរគុណជាពិសេសចំពោះ៖ RapaNui សម្រាប់ចំណេះដឹង និងដំបូន្មាន Pi Seth សម្រាប់ការបកប្រែ

ការបដិសេធ / កំណត់ចំណាំរបស់អ្នកនិពន្ធ
1. ការគណនាដែលបានរាយខាងលើមិនគួរជាការពិចារណាតែមួយគត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះទេ។ ជីវិតគឺស្មុគស្មាញជាងតារាងទាំងនេះ។
2. អ្វី​ទៅ​ជា metaphysics ថ្ងៃ​នេះ, នឹង​ជា​រូបវិទ្យា​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក. វិទ្យាសាស្ត្រនីមួយៗមានការពិតខ្លះ ខណៈពេលដែលវាខុសឆ្គងក្នុងកម្រិតខ្លះ។
3. បើទោះជាថ្ងៃមួយហាក់បីដូចជាសំណាង/មិនអំណោយផលក៏ដោយ លទ្ធផលរបស់វាអាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើអ្វីដែលយើងធ្វើ និងរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្ត។ សំណាងអាក្រក់បង្រៀនយើង សំណាងល្អធ្វើឱ្យយើងខ្ជិល
4. សេរីនឹងយកឈ្នះវាសនា។ បំភ្លេច​វា​ស្រួល​ណាស់ ដូច្នេះ​យើង​ធ្លាប់​ធ្វើ​វា​ហើយ។ នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់នៃវិទ្យាសាស្ត្រវាសនា។
5. យើងមិនគួររំពឹងថាប្រព័ន្ធទស្សន៍ទាយនឹងប្រាប់យើងពីការពិតអំពីអនាគតរបស់យើងនោះទេ ព្រោះអនាគតកំពុងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលផ្អែកលើអ្វីដែលផ្តល់ឱ្យយើង - យើងសរសេរដោយខ្លួនឯង។ ជោគវាសនាគឺអំពីលទ្ធភាព ប្រវត្តិសាស្រ្តគឺជាអ្វីដែលយើងបង្កើតវាឡើង។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខ BaZi៖ ម៉ាស៊ីនគិតលេខ bazi រាប់អន្តរកម្មរបស់ដើម និងសាខា សញ្ញាផ្កាយ Na Yin DHHS ដំណាក់កាល Qi កម្លាំងមេថ្ងៃ គូរតារាង។ វាត្រូវបានកំណត់សម្រាប់អ្នកប្រឹក្សា BaZi ជាឧបករណ៍មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអាន BaZi ។ Online Tong Shu ក៏បង្ហាញពីតារាងហុងស៊ុយរបស់តារាហោះ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមានប្រយោជន៍នៅពេលរៀបចំការវិភាគ BaZi ។

More calculators: Ba Zi - Four Pillars | Xuan Kong Da Gua - Date Selection | Tong Shu - Almanac | He Luo Li Shu - Yi Jing Astrology

រក្សាសិទ្ធិសម្រាប់ BaZi Calculator៖ អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការចម្លងមាតិកានៃគេហទំព័រនេះ ប៉ុន្តែវានឹងមានលក្ខណៈល្អក្នុងការបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ bazi-calculator.com ជាថ្នូរនឹងការដោះដូរ។

លក្ខខណ្ឌ | គោលការណ៍ឯកជនភាព និងខូគី.