เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -19.84 (ลองจิจูด: -20 + : 0.16); RST=17:25  ?  ; วันอังคาร

Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -19.84 (ลองจิจูด: -20 + : 0.16); RST=17:25; วันอังคาร
ออพชั่น

















more




















more
 
Advertisement
 
 ดวงเกิด
2024-04-16 17:45, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -19.84 (ลองจิจูด: -20 + : 0.16); RST=17:25  ? 
  17:25 16 4 2024
กิ่งฟ้า Yi
เจียไช้
Geng
ดิถี
Wu
เพียงอิ่ง
Jia
เพียงไช้
ก้านดิน You
ระกา
Xu
จอ
Chen
มะโรง
Chen
มะโรง
ธาตุแฝง
Xin
RW
XinDingWu
RWDOIR
YiGuiWu
DWHOIR
YiGuiWu
DWHOIR
นับอิมธาตุน้ำธาตุทองธาตุไม้ธาตุไฟ
เทียบดิถี
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
12. เอี๊ยง
12. เอี๊ยง
ปฏิกิริยาธาตุ
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
เฮ้ง (You-Xu),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
เฮ้ง (You-Xu),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
กิมอื้อ,
ส่วยพั่ว*,
ข่วยกัง, ซำคี้ของดิน (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
เฮ้ง (Xu-You),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
เฮ้ง (Xu-You),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ซำคี้ของดิน (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
ซำคี้ของดิน (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2024-04-16 17:45, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -19.84 (ลองจิจูด: -20 + : 0.16); RST=17:25
17:25 16 4 2024
Yi
เจียไช้
Geng
ปีเกย
Wu
เพียงอิ่ง
Jia
เพียงไช้
You
ระกา
Xu
จอ
Chen
มะโรง
Chen
มะโรง
Xin
RW
XinDingWu
RWDOIR
YiGuiWu
DWHOIR
YiGuiWu
DWHOIR
ธาตุน้ำธาตุทองธาตุไม้ธาตุไฟ
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
12. เอี๊ยง
12. เอี๊ยง
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
เฮ้ง (You-Xu),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
เฮ้ง (You-Xu),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
กิมอื้อ,
ฮั่วไก่,
ส่วยพั่ว*,
ข่วยกัง, ซำคี้ของดิน (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
เฮ้ง (Xu-You),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
เฮ้ง (Xu-You),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ซำคี้ของดิน (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ซำคี้ของดิน (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2024–2030
Wu
เพียงอิ่ง
Chen
มะโรง
YiGuiWu
DWHOIR
ธาตุไม้
12. เอี๊ยง
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ซำคี้ของดิน (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2030-05-02
  05/2110+  (86)05/2100+  (76)05/2090+  (66)05/2080+  (56)05/2070+  (46)05/2060+  (36)05/2050+  (26)05/2040+  (16)05/2030+  (6)04/2024+  
กิ่งฟ้าDing
เจียกัว
Bing
ชิกสัวะ
Yi
เจียไช้
Jia
เพียงไช้
Gui
เซียกัว
Ren
เจียะซิ้ง
Xin
เกี๊ยบไช้
Geng
ปีเกย
Ji
เจียอิ่ง
Wu
เพียงอิ่ง
ก้านดินChou
ฉลู
Zi
ชวด
Hai
กุน
Xu
จอ
You
ระกา
Shen
วอก
Wei
มะแม
Wu
มะเมีย
Si
มะเส็ง
Chen
มะโรง
ธาตุแฝง
JiXinGui
DRRWHO
Gui
HO
RenJia
EGIW
WuDingXin
IRDORW
Xin
RW
GengRenWu
FrEGIR
JiYiDing
DRDWDO
DingJi
DODR
BingGengWu
QSFrIR
WuGuiYi
IRHODW
 winterwinterwinterautumnautumnautumnsummersummersummerspring
นับอิมธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุทองธาตุดินธาตุดินธาตุไม้ธาตุไม้
เทียบดิถี
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
    
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
ผั่ว* (Chou-Chen),
ดาวพยากรณ์:
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
ผั่ว (Zi-You),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
เหล่งเต็ก*,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
กิมอื้อ,
ฮั่วไก่,
ส่วยพั่ว*,
ซำคี้ของดิน (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
เฮ้ง (Xu-You),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
เฮ้ง (You-Xu),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
เอี๊ยะเบ้,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Shen-You-Xu),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ผั่ว (Wei-Xu),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ซังมึ้ง*,
ห่วยยิ่ง*,
ซำคี้ของดิน (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ครึ่งภาคี (Si-You),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ซำคี้ของดิน (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
70% 30%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรียบ
อิ่ง ธาตุดิน    57%
  
61%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุทอง    12%
  
15%
  
เจียะเสี่ย ธาตุน้ำ    4%
  
4%
  
ไช้ ธาตุไม้    25%
  
18%
  
กัวสัวะ ธาตุไฟ    1%
  
1%
  
   
เจียกัว Ding 1%
  
1%
  
ชิกสัวะ Bing 0%
  
0%
  
เจียอิ่ง Ji 0%
  
0%
  
เพียงอิ่ง Wu 57%
  
61%
  
ปีเกย Geng 0%
  
7%
  
เกี๊ยบไช้ Xin 12%
  
8%
  
เจียะซิ้ง Ren 0%
  
0%
  
เซียกัว Gui 4%
  
4%
  
เจียไช้ Yi 14%
  
11%
  
เพียงไช้ Jia 10%
  
7%
  
moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
12%4%25%1%57%15%4%18%1%61%14%4%21%1%60%


ตัวเลือก  
   


หาวันเหมือน - ดวงคนดัง


ปฏิกิริยาธาตุ  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.