គណនាប៉ាជឺ logo

គណនាប៉ាជឺ

 

 
ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ  
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: -8.13 (រយៈបណ្តោយ: 0 + EoT: -8.13); RST=21:37  ?  ; ថ្ងៃអាទិត្យ
 
ចែករំលែក    
 
ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ  
 
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: -8.13 (រយៈបណ្តោយ: 0 + EoT: -8.13); RST=21:37; ថ្ងៃអាទិត្យ
ជម្រើស


more
ជម្រើសពិសេស
more

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 
 តារាងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
2023-03-19 21:45, GMT+7, 105°. ការកែនាទី: -8.13 (រយៈបណ្តោយ: 0 + EoT: -8.13); RST=21:37  ? 
  21:37 19 3 2023
HS Ji
ពិឃាតមន្រ្តី
Bing
តិថី
Yi
ធនធានផ្ទាល់
Gui
មន្រ្តី
EB Hai
ជ្រូក
Zi
កណ្តុរ
Mao
ទន្សាយ
Mao
ទន្សាយ
HHS
JiaRen
ភាងអ៊ីងឈីសារ
Gui
ជាកួ
Yi
ជាអ៊ីង
Yi
ជាអ៊ីង
ណាយិនឈើទឹកទឹកមាស
ដំណាក់កាល
10. ចាប់ជាតិ
11. តាំងគក៌
2. ងូត
2. ងូត
អន្តរកម្ម
សញ្ញាតារា:
មេឃអភិជន,
តារាមរណៈ,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Hai-Mao),
HS+HHS: ដី
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Hai-Mao),
គ្រោះថ្នាក់ (Hai-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
ផ្កាស្នេហ៍*(រាសីឆ្នាំ),
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អន្តរកម្ម:
ដាក់ទោស (Zi-Mao),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Zi-Shen),
ដាក់ទោស (Zi-Mao),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
ផ្កាសេ្នហា*,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
ផ្កាសេ្នហា*,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
 កាលបរិច្ឆេទធៀបគ្នា
2023-03-19 21:45, GMT+7, 105°. ការកែនាទី: -8.13 (រយៈបណ្តោយ: 0 + EoT: -8.13); RST=21:37
21:37 19 3 2023
Ji
ពិឃាតមន្រ្តី
Bing
មិត្ត
Yi
ធនធានផ្ទាល់
Gui
មន្រ្តី
Hai
ជ្រូក
Zi
កណ្តុរ
Mao
ទន្សាយ
Mao
ទន្សាយ
JiaRen
ភាងអ៊ីងឈីសារ
Gui
ជាកួ
Yi
ជាអ៊ីង
Yi
ជាអ៊ីង
ឈើទឹកទឹកមាស
10. ចាប់ជាតិ
11. តាំងគក៌
2. ងូត
2. ងូត
សញ្ញាតារា:
មេឃអភិជន,
តារាមរណៈ,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Hai-Mao),
HS+HHS: ដី
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Hai-Mao),
គ្រោះថ្នាក់ (Hai-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
តារាមេទ័ព,
ផ្កាស្នេហ៍*(រាសីឆ្នាំ),
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អន្តរកម្ម:
ដាក់ទោស (Zi-Mao),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Zi-Shen),
ដាក់ទោស (Zi-Mao),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
ផ្កាសេ្នហា*,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
ផ្កាសេ្នហា*,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
 វ័យចរ១០ឆ្នាំ
 
2023–2027
Yi
ធនធានផ្ទាល់
Mao
ទន្សាយ
Yi
ជាអ៊ីង
ទឹក
2. ងូត
សញ្ញាតារា:
ផ្កាសេ្នហា*,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
Xing Nian
 
2023
Bing
មិត្ត
Shen
ស្វា
WuRenGeng
ជាក់ស៊ីងឈីសារភាងឆៃ
ភ្លើង
7. ឈឺ
សញ្ញាតារា:
តារាសិក្សា,
គុណធម៌មេឃ,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Shen-Zi),
គ្រោះថ្នាក់ (Shen-Hai),
រាសីមេឃមោឃៈ,
វ័យចរ:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Shen-Zi),
គ្រោះថ្នាក់ (Shen-Hai),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង

កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរ


វ័យចរ១០ឆ្នាំ
បង្គោលសំណាងដំបូងចាប់ផ្តើមនៅ: 2027-10-08
  10/2107+  (84)10/2097+  (74)10/2087+  (64)10/2077+  (54)10/2067+  (44)10/2057+  (34)10/2047+  (24)10/2037+  (14)10/2027+  (4)03/2023+  
HSBing
មិត្ត
Ding
ប្លន់ទ្រព្យ
Wu
ទេពសោយសុខ
Ji
ពិឃាតមន្រ្តី
Geng
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ
Xin
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ
Ren
ឈីសារ
Gui
មន្រ្តី
Jia
ធនធានប្រយោល
Yi
ធនធានផ្ទាល់
EBWu
សេះ
Wei
ពពែ
Shen
ស្វា
You
មាន់
Xu
ឆ្កែ
Hai
ជ្រូក
Zi
កណ្តុរ
Chou
គោ
Yin
ខ្លា
Mao
ទន្សាយ
HHS
JiDing
សៀកួកៀបឆៃ
DingYiJi
កៀបឆៃជាអ៊ីងសៀកួ
WuRenGeng
ជាក់ស៊ីងឈីសារភាងឆៃ
Xin
ជាឆៃ
XinDingWu
ជាឆៃកៀបឆៃជាក់ស៊ីង
JiaRen
ភាងអ៊ីងឈីសារ
Gui
ជាកួ
GuiXinJi
ជាកួជាឆៃសៀកួ
WuBingJia
ជាក់ស៊ីងពីកៀងភាងអ៊ីង
Yi
ជាអ៊ីង
 រដូវក្តៅរដូវក្តៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវរងារដូវរងារដូវរងានិទាឃរដូវនិទាឃរដូវ
ណាយិនទឹកទឹកដីដីមាសមាសឈើឈើទឹកទឹក
ដំណាក់កាល
5. ដល់កំពូល
6. ចាស់
7. ឈឺ
8. ស្លាប់
9. ផ្នូរ
10. ចាប់ជាតិ
11. តាំងគក៌
12. គក៌
1. កើត
2. ងូត
    
សញ្ញាតារា:
តារាដាវ,
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសីដី (Wu-Zi),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Wu-Mao),
សញ្ញាតារា:
ពពកក្រហម*,
រទេះមាស*,
កាំបិត*,
តារានៃសិល្បៈ*(រាសីឆ្នាំ),
ការវាយបក*,
កាំបិត*,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Ding-Gui),
ភាគីត្រៃ (Wei-Mao-Hai),
គ្រោះថ្នាក់ (Wei-Zi),
សញ្ញាតារា:
តារាសិក្សា,
គុណធម៌មេឃ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Wu-Gui),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Shen-Zi),
គ្រោះថ្នាក់ (Shen-Hai),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
ផ្កាស្នេហ៍,
ខាតបង់លុយ*,
អន្តរកម្ម:
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (You-Zi),
ពិឃាតរាសីដី (You-Mao),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
តារាកំសត់,
អ្នកណែនាំ*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Geng-Yi),
ភាគីរាសីដី (Xu-Mao),
សញ្ញាតារា:
មេឃអភិជន,
តារាមរណៈ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Xin-Bing),
ពិឃាតរាសី (Xin-Yi),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Hai-Mao),
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
តារាមេទ័ព,
ផ្កាស្នេហ៍*(រាសីឆ្នាំ),
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Ren-Bing),
ដាក់ទោស (Zi-Mao),
សញ្ញាតារា:
តារាកំសត់*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ភាគីទិស (Chou-Zi-Hai),
ភាគីរាសីដី (Chou-Zi),
សញ្ញាតារា:
ផ្កាស្នេហ៍ពណ៌ក្រហម,
តារាអក្ខរកម្ម*,
គុណធម៌ខែ (Jia),
ពេទ្យទេវតា*,
សេះដំណើរ,
តារា​ឯកោ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Jia-Ji),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
(រយៈពេលបច្ចុប្បន្ន)
សញ្ញាតារា:
ផ្កាសេ្នហា*,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
ដាក់ទោស (Mao-Zi),


កម្លាំងតិថី
ធាតុជំនួយ: ធាតុប្រឆាំង:
73% 27%


ទេពទាំង១០. តារាងកំណើត និងបង្គោលរាសី
 
 តារាងថ្ងៃខែឆកាលបរិច្ឆេទធ
កកើត ឈើ    73%
  
67%
  
គូមិត្ត ភ្លើង    0%
  
13%
  
ផ្ទេរចេញ ដី    7%
  
5%
  
ជោគលាភ មាស    0%
  
3%
  
អំណាច ទឹក    20%
  
12%
  
   
មន្រ្តី Gui 15%
  
9%
  
ឈីសារ Ren 5%
  
4%
  
ធនធានផ្ទាល់ Yi 66%
  
63%
  
ធនធានប្រយោល Jia 7%
  
4%
  
មិត្ត Bing 0%
  
13%
  
ប្លន់ទ្រព្យ Ding 0%
  
0%
  
ទេពសោយសុខ Wu 0%
  
1%
  
ពិឃាតមន្រ្តី Ji 7%
  
4%
  
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ Xin 0%
  
0%
  
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ Geng 0%
  
3%
  

moreless
(HS + HHS - DM) * ខែ    ? 


 តារាងថ្ងៃខែឆកាលបរិច្ឆេទធផលបូក
 
គូមិត្ត
 
ផ្ទេរចេញ
 
ជោគលាភ
 
អំណាច
 
កកើត
7%20%73%13%5%3%12%67%8%6%2%15%69%ជម្រើសតារាង  
   របៀបកូពី


បញ្ជីនៃអន្តរកម្មរវាងតារាងកំណើត និងរាសីមេឃទាំង១០ និងរាសីដី១២  


អនុសាសន៍៖
"កម្មវិធីនេះល្អណាស់ ប្រសើរជាងកម្មវិធី 4P របស់ចិន 90% (ភ្លេចភាសាអង់គ្លេស)" - Ken Lai

"បានផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកចូលចិត្ត Bazi ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ! លក្ខណៈពិសេសដ៏ល្អក្នុងការស្វែងរកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំនូសតាងជាក់លាក់។ ហើយផ្នែកដ៏ល្អបំផុតគឺតារាងកំណើតរបស់មនុស្សល្បីៗ និងសាមញ្ញ ការងារទាំងអស់ដែលបានរៀបចំរួចហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់!" - JLim, Five Arts Forum Administrator

សូមអរគុណជាពិសេសចំពោះ៖ RapaNui សម្រាប់ចំណេះដឹង និងដំបូន្មាន Pi Seth សម្រាប់ការបកប្រែ

ការបដិសេធ / កំណត់ចំណាំរបស់អ្នកនិពន្ធ
1. ការគណនាដែលបានរាយខាងលើមិនគួរជាការពិចារណាតែមួយគត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះទេ។ ជីវិតគឺស្មុគស្មាញជាងតារាងទាំងនេះ។
2. អ្វី​ទៅ​ជា metaphysics ថ្ងៃ​នេះ, នឹង​ជា​រូបវិទ្យា​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក. វិទ្យាសាស្ត្រនីមួយៗមានការពិតខ្លះ ខណៈពេលដែលវាខុសឆ្គងក្នុងកម្រិតខ្លះ។
3. បើទោះជាថ្ងៃមួយហាក់បីដូចជាសំណាង/មិនអំណោយផលក៏ដោយ លទ្ធផលរបស់វាអាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើអ្វីដែលយើងធ្វើ និងរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្ត។ សំណាងអាក្រក់បង្រៀនយើង សំណាងល្អធ្វើឱ្យយើងខ្ជិល
4. សេរីនឹងយកឈ្នះវាសនា។ បំភ្លេច​វា​ស្រួល​ណាស់ ដូច្នេះ​យើង​ធ្លាប់​ធ្វើ​វា​ហើយ។ នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់នៃវិទ្យាសាស្ត្រវាសនា។
5. យើងមិនគួររំពឹងថាប្រព័ន្ធទស្សន៍ទាយនឹងប្រាប់យើងពីការពិតអំពីអនាគតរបស់យើងនោះទេ ព្រោះអនាគតកំពុងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលផ្អែកលើអ្វីដែលផ្តល់ឱ្យយើង - យើងសរសេរដោយខ្លួនឯង។ ជោគវាសនាគឺអំពីលទ្ធភាព ប្រវត្តិសាស្រ្តគឺជាអ្វីដែលយើងបង្កើតវាឡើង។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខ BaZi៖ ម៉ាស៊ីនគិតលេខ bazi រាប់អន្តរកម្មរបស់ដើម និងសាខា សញ្ញាផ្កាយ Na Yin DHHS ដំណាក់កាល Qi កម្លាំងមេថ្ងៃ គូរតារាង។ វាត្រូវបានកំណត់សម្រាប់អ្នកប្រឹក្សា BaZi ជាឧបករណ៍មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអាន BaZi ។ Online Tong Shu ក៏បង្ហាញពីតារាងហុងស៊ុយរបស់តារាហោះ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមានប្រយោជន៍នៅពេលរៀបចំការវិភាគ BaZi ។

More calculators: Ba Zi - Four Pillars | Xuan Kong Da Gua - Date Selection | Tong Shu - Almanac | He Luo Li Shu - Yi Jing Astrology

រក្សាសិទ្ធិសម្រាប់ BaZi Calculator៖ អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការចម្លងមាតិកានៃគេហទំព័រនេះ ប៉ុន្តែវានឹងមានលក្ខណៈល្អក្នុងការបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ bazi-calculator.com ជាថ្នូរនឹងការដោះដូរ។

លក្ខខណ្ឌ | គោលការណ៍ឯកជនភាព និងខូគី.