ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
 
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: 6.78 (រយៈបណ្តោយ: 6.08 + : 0.7); RST=12:10  ?  ; ថ្ងៃអង្គារ

ប្រភពទិន្នន័យ: http://www.astro.com/astro-databank/Bruno, Gioia
Rodden Rating: A

ចែករំលែក    
 
ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
 
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: -6.28 (រយៈបណ្តោយ: 0 + : -6.28); RST=3:48; ថ្ងៃអង្គារ
ជម្រើស


more
ជម្រើសពិសេសmore
 
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 
 Bruno, Gioia
1963-06-11 12:03, GMT+1, 16.52°. ការកែនាទី: 6.78 (រយៈបណ្តោយ: 6.08 + : 0.7); RST=12:10  ? 
  12:10 11 6 1963
HS Ren
ធនធានផ្ទាល់
Yi
តិថី
Wu
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ
Gui
ធនធានប្រយោល
EB Wu
សេះ
You
មាន់
Wu
សេះ
Mao
ទន្សាយ
HHS
JiDing
ភាងឆៃជាក់ស៊ីង
Xin
ឈីសារ
JiDing
ភាងឆៃជាក់ស៊ីង
Yi
ពីកៀង
ណាយិនឈើទឹកភ្លើងមាស
ដំណាក់កាល
1. កើត
10. ចាប់ជាតិ
1. កើត
4. ឡើងវ័យ
អន្តរកម្ម
សញ្ញាតារា:
តារាសិក្សា,
តារាអក្ខរកម្ម,
ផ្កាស្នេហ៍ពណ៌ក្រហម,
ផ្កាស្នេហ៍,
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Wu-Mao),
រាសីមេឃមោឃៈ,
HS+HHS: ឈើ
សញ្ញាតារា:
ខាតបង់លុយ*,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសីដី (You-Mao),
សញ្ញាតារា:
តារាសិក្សា,
តារាអក្ខរកម្ម,
ផ្កាស្នេហ៍ពណ៌ក្រហម,
ផ្កាស្នេហ៍,
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Wu-Gui),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Wu-Mao),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
តារារុងរឿង,
កាំបិត*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Gui-Wu),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Mao-Wu),
ពិឃាតរាសីដី (Mao-You),
ទេពទាំង១០
 
 Bruno, Gioia
កកើត ទឹក    26%
  
គូមិត្ត ឈើ    13%
  
ផ្ទេរចេញ ភ្លើង    24%
  
ជោគលាភ ដី    28%
  
អំណាច មាស    9%
  
  
មន្រ្តី Geng 0%
  
ឈីសារ Xin 9%
  
ធនធានផ្ទាល់ Ren 13%
  
ធនធានប្រយោល Gui 13%
  
មិត្ត Yi 13%
  
ប្លន់ទ្រព្យ Jia 0%
  
ទេពសោយសុខ Ding 24%
  
ពិឃាតមន្រ្តី Bing 0%
  
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ Wu 17%
  
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ Ji 10%
  
moreless
 Bruno, Gioia
 
គូមិត្ត
 
ផ្ទេរចេញ
 
ជោគលាភ
 
អំណាច
 
កកើត
13%24%28%9%26%
(HS + HHS - DM) * ខែ    ? 

កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរ


កម្លាំងតិថី
ធាតុជំនួយ: ធាតុប្រឆាំង:
39% 61%


វ័យចរ១០ឆ្នាំ
បង្គោលសំណាងដំបូងចាប់ផ្តើមនៅ: 1971-11-04
  11/2051+  (88)11/2041+  (78)11/2031+  (68)11/2021+  (58)11/2011+  (48)11/2001+  (38)11/1991+  (28)11/1981+  (18)11/1971+  (8)06/1963+  
HSDing
ទេពសោយសុខ
Bing
ពិឃាតមន្រ្តី
Yi
មិត្ត
Jia
ប្លន់ទ្រព្យ
Gui
ធនធានប្រយោល
Ren
ធនធានផ្ទាល់
Xin
ឈីសារ
Geng
មន្រ្តី
Ji
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ
Wu
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ
EBMao
ទន្សាយ
Yin
ខ្លា
Chou
គោ
Zi
កណ្តុរ
Hai
ជ្រូក
Xu
ឆ្កែ
You
មាន់
Shen
ស្វា
Wei
ពពែ
Wu
សេះ
HHS
Yi
ពីកៀង
JiaBingWu
កៀបឆៃសៀកួជាឆៃ
JiXinGui
ភាងឆៃឈីសារភាងអ៊ីង
Gui
ភាងអ៊ីង
RenJia
ជាអ៊ីងកៀបឆៃ
WuDingXin
ជាឆៃជាក់ស៊ីងឈីសារ
Xin
ឈីសារ
GengRenWu
ជាកួជាអ៊ីងជាឆៃ
JiYiDing
ភាងឆៃពីកៀងជាក់ស៊ីង
DingJi
ជាក់ស៊ីងភាងឆៃ
 និទាឃរដូវនិទាឃរដូវរដូវរងារដូវរងារដូវរងារដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវក្តៅរដូវក្តៅ
ណាយិនភ្លើងភ្លើងមាសមាសទឹកទឹកឈើឈើភ្លើងភ្លើង
ដំណាក់កាល
4. ឡើងវ័យ
5. ដល់កំពូល
6. ចាស់
7. ឈឺ
8. ស្លាប់
9. ផ្នូរ
10. ចាប់ជាតិ
11. តាំងគក៌
12. គក៌
1. កើត
    
សញ្ញាតារា:
តារារុងរឿង,
កាំបិត*,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Ding-Ren),
ពិឃាតរាសី (Ding-Gui),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Mao-Wu),
ពិឃាតរាសីដី (Mao-You),
សញ្ញាតារា:
តារាដាវ,
គុណធម៌ខែ (Bing),
តារាចោរ,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Bing-Ren),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Yin-Wu),
សញ្ញាតារា:
តារានៃសិល្បៈ,
តារាកំសត់*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Chou-You),
គ្រោះថ្នាក់ (Chou-Wu),
(រយៈពេលបច្ចុប្បន្ន)
សញ្ញាតារា:
ផ្កាសេ្នហា*,
ផ្កាស្នេហ៍*(រាសីឆ្នាំ),
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសីដី (Zi-Wu),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Zi-You),
ដាក់ទោស (Zi-Mao),
សញ្ញាតារា:
គុណធម៌មេឃ,
សេះដំណើរ,
តារា​ឯកោ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Gui-Wu),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Hai-Mao),
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
ពពកក្រហម*,
អ្នកណែនាំ*,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Xu-Wu),
គ្រោះថ្នាក់ (Xu-You),
ភាគីរាសីដី (Xu-Mao),
HS+HHS: ឈើ
សញ្ញាតារា:
តារាមេទ័ព,
ខាតបង់លុយ*,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Xin-Yi),
ពិឃាតរាសីដី (You-Mao),
សញ្ញាតារា:
មេឃអភិជន,
តារាមរណៈ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Geng-Yi),
សញ្ញាតារា:
តារាកំសត់,
តារានៃសិល្បៈ*(រាសីឆ្នាំ),
ការវាយបក*,
កាំបិត*,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Wei-Mao),
ភាគីរាសីដី (Wei-Wu),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
តារាសិក្សា,
តារាអក្ខរកម្ម,
ផ្កាស្នេហ៍ពណ៌ក្រហម,
ផ្កាស្នេហ៍,
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Wu-Gui),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Wu-Mao),
រាសីមេឃមោឃៈ,ជម្រើសតារាង  
   របៀបកូពី


កាលបរិច្ឆេទស្រដៀងគ្នា - តារាងបុគ្គលល្បី


អន្តរកម្ម  


អនុសាសន៍៖
"កម្មវិធីនេះល្អណាស់ ប្រសើរជាងកម្មវិធី 4P របស់ចិន 90% (ភ្លេចភាសាអង់គ្លេស)" - Ken Lai

"បានផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកចូលចិត្ត Bazi ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ! លក្ខណៈពិសេសដ៏ល្អក្នុងការស្វែងរកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំនូសតាងជាក់លាក់។ ហើយផ្នែកដ៏ល្អបំផុតគឺតារាងកំណើតរបស់មនុស្សល្បីៗ និងសាមញ្ញ ការងារទាំងអស់ដែលបានរៀបចំរួចហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់!" - JLim, Five Arts Forum Administrator

សូមអរគុណជាពិសេសចំពោះ៖ RapaNui សម្រាប់ចំណេះដឹង និងដំបូន្មាន Pi Seth សម្រាប់ការបកប្រែ

ការបដិសេធ / កំណត់ចំណាំរបស់អ្នកនិពន្ធ
1. ការគណនាដែលបានរាយខាងលើមិនគួរជាការពិចារណាតែមួយគត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះទេ។ ជីវិតគឺស្មុគស្មាញជាងតារាងទាំងនេះ។
2. អ្វី​ទៅ​ជា metaphysics ថ្ងៃ​នេះ, នឹង​ជា​រូបវិទ្យា​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក. វិទ្យាសាស្ត្រនីមួយៗមានការពិតខ្លះ ខណៈពេលដែលវាខុសឆ្គងក្នុងកម្រិតខ្លះ។
3. បើទោះជាថ្ងៃមួយហាក់បីដូចជាសំណាង/មិនអំណោយផលក៏ដោយ លទ្ធផលរបស់វាអាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើអ្វីដែលយើងធ្វើ និងរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្ត។ សំណាងអាក្រក់បង្រៀនយើង សំណាងល្អធ្វើឱ្យយើងខ្ជិល
4. សេរីនឹងយកឈ្នះវាសនា។ បំភ្លេច​វា​ស្រួល​ណាស់ ដូច្នេះ​យើង​ធ្លាប់​ធ្វើ​វា​ហើយ។ នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់នៃវិទ្យាសាស្ត្រវាសនា។
5. យើងមិនគួររំពឹងថាប្រព័ន្ធទស្សន៍ទាយនឹងប្រាប់យើងពីការពិតអំពីអនាគតរបស់យើងនោះទេ ព្រោះអនាគតកំពុងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលផ្អែកលើអ្វីដែលផ្តល់ឱ្យយើង - យើងសរសេរដោយខ្លួនឯង។ ជោគវាសនាគឺអំពីលទ្ធភាព ប្រវត្តិសាស្រ្តគឺជាអ្វីដែលយើងបង្កើតវាឡើង។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខ BaZi៖ ម៉ាស៊ីនគិតលេខ bazi រាប់អន្តរកម្មរបស់ដើម និងសាខា សញ្ញាផ្កាយ Na Yin DHHS ដំណាក់កាល Qi កម្លាំងមេថ្ងៃ គូរតារាង។ វាត្រូវបានកំណត់សម្រាប់អ្នកប្រឹក្សា BaZi ជាឧបករណ៍មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអាន BaZi ។ Online Tong Shu ក៏បង្ហាញពីតារាងហុងស៊ុយរបស់តារាហោះ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមានប្រយោជន៍នៅពេលរៀបចំការវិភាគ BaZi ។

More calculators: Ba Zi - Four Pillars | Xuan Kong Da Gua - Date Selection | Tong Shu - Almanac | He Luo Li Shu - Yi Jing Astrology

រក្សាសិទ្ធិសម្រាប់ BaZi Calculator៖ អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការចម្លងមាតិកានៃគេហទំព័រនេះ ប៉ុន្តែវានឹងមានលក្ខណៈល្អក្នុងការបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ bazi-calculator.com ជាថ្នូរនឹងការដោះដូរ។

លក្ខខណ្ឌ | គោលការណ៍ឯកជនភាព និងខូគី.