គណនាប៉ាជឺ logo

គណនាប៉ាជឺ

 

 
ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ  
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: 13.11 (រយៈបណ្តោយ: 0 + EoT: 13.11); RST=10:49  ?  ; ថ្ងៃសុក្រ
ករណីព្រំដែន - សសរស្តម្ភខ្លះនៅជាប់ព្រំដែន (ម៉ោង).
 
ចែករំលែក    
 
ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ  
 
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: 13.11 (រយៈបណ្តោយ: 0 + EoT: 13.11); RST=10:49; ថ្ងៃសុក្រ
ករណីព្រំដែន - សសរស្តម្ភខ្លះនៅជាប់ព្រំដែន (ម៉ោង).
ជម្រើស


more
ជម្រើសពិសេស
more

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 
 តារាងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
2022-11-25 10:36, GMT+7, 105°. ការកែនាទី: 13.11 (រយៈបណ្តោយ: 0 + EoT: 13.11); RST=10:49  ? 
  10:49 25 11 2022
HS Yi
ពិឃាតមន្រ្តី
Ren
តិថី
Xin
ធនធានផ្ទាល់
Ren
មិត្ត
EB Si
ពស់
Wu
សេះ
Hai
ជ្រូក
Yin
ខ្លា
HHS
WuGengBing
ឈីសារភាងអ៊ីងភាងឆៃ
JiDing
ជាកួជាឆៃ
JiaRen
ជាក់ស៊ីងពីកៀង
WuBingJia
ឈីសារភាងឆៃជាក់ស៊ីង
ណាយិនភ្លើងឈើមាសមាស
ដំណាក់កាល
10. ចាប់ជាតិ
11. តាំងគក៌
4. ឡើងវ័យ
7. ឈឺ
អន្តរកម្ម
សញ្ញាតារា:
គុណធម៌មេឃ (Yi),
តារាមរណៈ,
តារា​ឯកោ*(រាសីឆ្នាំ),
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Yi-Xin),
ពិឃាតរាសីដី (Si-Hai),
គ្រោះថ្នាក់ (Si-Yin),
រាសីមេឃមោឃៈ,
វ័យចរ:
ពិឃាតរាសី (Yi-Xin),
ដាក់ទោសភ្លើងទាំង៣ (Si-Yin-Shen),
ពិឃាតរាសីដី (Si-Hai),
គ្រោះថ្នាក់ (Si-Yin),
ភាគីរាសីដី (Si-Shen),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Si-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
ការវាយបក*,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Wu-Yin),
HS+HHS: ឈើ
វ័យចរ:
ពិឃាតរាសី (Ren-Bing),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Wu-Yin),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
តារារុងរឿង,
ពពកក្រហម*,
តារាចោរ,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Xin-Yi),
ពិឃាតរាសីដី (Hai-Si),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
វ័យចរ:
ភាគីរាសី (Xin-Bing),
ពិឃាតរាសី (Xin-Yi),
ពិឃាតរាសីដី (Hai-Si),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
គ្រោះថ្នាក់ (Hai-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
តារាសិក្សា,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Yin-Wu),
គ្រោះថ្នាក់ (Yin-Si),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
វ័យចរ:
ពិឃាតរាសី (Ren-Bing),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Yin-Wu),
ដាក់ទោសភ្លើងទាំង៣ (Yin-Si-Shen),
គ្រោះថ្នាក់ (Yin-Si),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
ពិឃាតរាសីដី (Yin-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
 កាលបរិច្ឆេទធៀបគ្នា
2022-11-25 10:36, GMT+7, 105°. ការកែនាទី: 13.11 (រយៈបណ្តោយ: 0 + EoT: 13.11); RST=10:49
10:49 25 11 2022
Yi
ពិឃាតមន្រ្តី
Ren
មិត្ត
Xin
ធនធានផ្ទាល់
Ren
មិត្ត
Si
ពស់
Wu
សេះ
Hai
ជ្រូក
Yin
ខ្លា
WuGengBing
ឈីសារភាងអ៊ីងភាងឆៃ
JiDing
ជាកួជាឆៃ
JiaRen
ជាក់ស៊ីងពីកៀង
WuBingJia
ឈីសារភាងឆៃជាក់ស៊ីង
ភ្លើងឈើមាសមាស
10. ចាប់ជាតិ
11. តាំងគក៌
4. ឡើងវ័យ
7. ឈឺ
សញ្ញាតារា:
គុណធម៌មេឃ (Yi),
តារាមរណៈ,
តារា​ឯកោ*(រាសីឆ្នាំ),
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Yi-Xin),
ពិឃាតរាសីដី (Si-Hai),
គ្រោះថ្នាក់ (Si-Yin),
រាសីមេឃមោឃៈ,
វ័យចរ:
ពិឃាតរាសី (Yi-Xin),
ដាក់ទោសភ្លើងទាំង៣ (Si-Yin-Shen),
ពិឃាតរាសីដី (Si-Hai),
គ្រោះថ្នាក់ (Si-Yin),
ភាគីរាសីដី (Si-Shen),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Si-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
តារាមេទ័ព,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
ការវាយបក*,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Wu-Yin),
HS+HHS: ឈើ
វ័យចរ:
ពិឃាតរាសី (Ren-Bing),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Wu-Yin),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
តារារុងរឿង,
ពពកក្រហម*,
កាំបិត*,
តារាចោរ,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Xin-Yi),
ពិឃាតរាសីដី (Hai-Si),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
វ័យចរ:
ភាគីរាសី (Xin-Bing),
ពិឃាតរាសី (Xin-Yi),
ពិឃាតរាសីដី (Hai-Si),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
គ្រោះថ្នាក់ (Hai-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
សញ្ញាតារា:
តារាសិក្សា,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Yin-Wu),
គ្រោះថ្នាក់ (Yin-Si),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
វ័យចរ:
ពិឃាតរាសី (Ren-Bing),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Yin-Wu),
ដាក់ទោសភ្លើងទាំង៣ (Yin-Si-Shen),
គ្រោះថ្នាក់ (Yin-Si),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
ពិឃាតរាសីដី (Yin-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
 វ័យចរ១០ឆ្នាំ
 
2022–2026
Xin
ធនធានផ្ទាល់
Hai
ជ្រូក
JiaRen
ជាក់ស៊ីងពីកៀង
មាស
4. ឡើងវ័យ
សញ្ញាតារា:
តារារុងរឿង,
ពពកក្រហម*,
កាំបិត*,
តារាចោរ,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Xin-Yi),
ពិឃាតរាសីដី (Hai-Si),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
វ័យចរ:
ភាគីរាសី (Xin-Bing),
ពិឃាតរាសី (Xin-Yi),
ពិឃាតរាសីដី (Hai-Si),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),
គ្រោះថ្នាក់ (Hai-Shen),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង
Xing Nian
 
2022
Bing
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ
Shen
ស្វា
WuRenGeng
ឈីសារពីកៀងភាងអ៊ីង
ភ្លើង
1. កើត
សញ្ញាតារា:
តារាអក្ខរកម្ម*,
សេះដំណើរ,
តារា​ឯកោ,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
ខាតបង់លុយ*,
កាំបិត*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Bing-Xin),
ពិឃាតរាសី (Bing-Ren),
ដាក់ទោសភ្លើងទាំង៣ (Shen-Yin-Si),
ភាគីរាសីដី (Shen-Si),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Shen-Si),
គ្រោះថ្នាក់ (Shen-Hai),
ពិឃាតរាសីដី (Shen-Yin),
រាសីមេឃមោឃៈ,
វ័យចរ:
ភាគីរាសី (Bing-Xin),
ពិឃាតរាសី (Bing-Ren),
ដាក់ទោសភ្លើងទាំង៣ (Shen-Yin-Si),
ភាគីរាសីដី (Shen-Si),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Shen-Si),
គ្រោះថ្នាក់ (Shen-Hai),
ពិឃាតរាសីដី (Shen-Yin),

កំណែពីសេសបង្ហាញច្រើនទៀង

កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរ


វ័យចរ១០ឆ្នាំ
បង្គោលសំណាងដំបូងចាប់ផ្តើមនៅ: 2026-12-09
  12/2106+  (84)12/2096+  (74)12/2086+  (64)12/2076+  (54)12/2066+  (44)12/2056+  (34)12/2046+  (24)12/2036+  (14)12/2026+  (4)11/2022+  
HSGeng
ធនធានប្រយោល
Ji
មន្រ្តី
Wu
ឈីសារ
Ding
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ
Bing
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ
Yi
ពិឃាតមន្រ្តី
Jia
ទេពសោយសុខ
Gui
ប្លន់ទ្រព្យ
Ren
មិត្ត
Xin
ធនធានផ្ទាល់
EBShen
ស្វា
Wei
ពពែ
Wu
សេះ
Si
ពស់
Chen
នាគ
Mao
ទន្សាយ
Yin
ខ្លា
Chou
គោ
Zi
កណ្តុរ
Hai
ជ្រូក
HHS
WuRenGeng
ឈីសារពីកៀងភាងអ៊ីង
DingYiJi
ជាឆៃសៀកួជាកួ
JiDing
ជាកួជាឆៃ
WuGengBing
ឈីសារភាងអ៊ីងភាងឆៃ
YiGuiWu
សៀកួកៀបឆៃឈីសារ
Yi
សៀកួ
WuBingJia
ឈីសារភាងឆៃជាក់ស៊ីង
GuiXinJi
កៀបឆៃជាអ៊ីងជាកួ
Gui
កៀបឆៃ
JiaRen
ជាក់ស៊ីងពីកៀង
 រដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវក្តៅរដូវក្តៅរដូវក្តៅនិទាឃរដូវនិទាឃរដូវនិទាឃរដូវរដូវរងារដូវរងារដូវរងា
ណាយិនឈើភ្លើងភ្លើងដីដីទឹកទឹកឈើឈើមាស
ដំណាក់កាល
1. កើត
12. គក៌
11. តាំងគក៌
10. ចាប់ជាតិ
9. ផ្នូរ
8. ស្លាប់
7. ឈឺ
6. ចាស់
5. ដល់កំពូល
4. ឡើងវ័យ
    
សញ្ញាតារា:
តារាអក្ខរកម្ម*,
សេះដំណើរ,
តារា​ឯកោ,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
ខាតបង់លុយ*,
កាំបិត*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Geng-Yi),
ដាក់ទោសភ្លើងទាំង៣ (Shen-Yin-Si),
ភាគីរាសីដី (Shen-Si),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Shen-Si),
គ្រោះថ្នាក់ (Shen-Hai),
ពិឃាតរាសីដី (Shen-Yin),
រាសីមេឃមោឃៈ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីទិស (Wei-Si-Wu),
លាក់ ភាគីត្រៃ (Wei-(Mao)-Hai),
ភាគីរាសីដី (Wei-Wu),
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
តារាមេទ័ព,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
ការវាយបក*,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Wu-Yin),
សញ្ញាតារា:
តារាមរណៈ,
តារា​ឯកោ*(រាសីឆ្នាំ),
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Ding-Ren),
ពិឃាតរាសីដី (Si-Hai),
គ្រោះថ្នាក់ (Si-Yin),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
តារាកំសត់,
ទ្វារខ្មោច*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Bing-Xin),
ពិឃាតរាសី (Bing-Ren),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
មេឃអភិជន,
គុណធម៌មេឃ (Yi),
ផ្កាស្នេហ៍,
ផ្កាស្នេហ៍*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Yi-Xin),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Mao-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Mao-Wu),
សញ្ញាតារា:
តារាសិក្សា,
គុណធម៌ខែ (Jia),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Yin-Wu),
គ្រោះថ្នាក់ (Yin-Si),
ភាគីរាសីដី (Yin-Hai),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Yin-Hai),
សញ្ញាតារា:
រទេះមាស*,
តារាកំសត់*(រាសីឆ្នាំ),
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អន្តរកម្ម:
លាក់ ភាគីត្រៃ (Chou-(You)-Si),
គ្រោះថ្នាក់ (Chou-Wu),
សញ្ញាតារា:
តារាដាវ,
ផ្កាស្នេហ៍ពណ៌ក្រហម,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសីដី (Zi-Wu),
(រយៈពេលបច្ចុប្បន្ន)
សញ្ញាតារា:
តារារុងរឿង,
ពពកក្រហម*,
កាំបិត*,
តារាចោរ,
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Xin-Yi),
ពិឃាតរាសីដី (Hai-Si),
ភាគីរាសីដី (Hai-Yin),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Hai-Yin),


កម្លាំងតិថី
ធាតុជំនួយ: ធាតុប្រឆាំង:
58% 42%


ទេពទាំង១០. តារាងកំណើត និងបង្គោលរាសី
 
 តារាងថ្ងៃខែឆកាលបរិច្ឆេទធ
កកើត មាស    15%
  
19%
  
គូមិត្ត ទឹក    43%
  
50%
  
ផ្ទេរចេញ ឈើ    24%
  
15%
  
ជោគលាភ ភ្លើង    13%
  
12%
  
អំណាច ដី    6%
  
4%
  
   
មន្រ្តី Ji 3%
  
1%
  
ឈីសារ Wu 3%
  
3%
  
ធនធានផ្ទាល់ Xin 13%
  
14%
  
ធនធានប្រយោល Geng 3%
  
6%
  
មិត្ត Ren 43%
  
50%
  
ប្លន់ទ្រព្យ Gui 0%
  
0%
  
ទេពសោយសុខ Jia 11%
  
8%
  
ពិឃាតមន្រ្តី Yi 13%
  
7%
  
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ Ding 6%
  
3%
  
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ Bing 7%
  
8%
  

moreless
(HS + HHS - DM) * ខែ    ? 


 តារាងថ្ងៃខែឆកាលបរិច្ឆេទធផលបូក
 
គូមិត្ត
 
ផ្ទេរចេញ
 
ជោគលាភ
 
អំណាច
 
កកើត
43%24%13%6%15%50%15%12%4%19%47%18%12%5%18%ជម្រើសតារាង  
   របៀបកូពី


បញ្ជីនៃអន្តរកម្មរវាងតារាងកំណើត និងរាសីមេឃទាំង១០ និងរាសីដី១២  


អនុសាសន៍៖
"កម្មវិធីនេះល្អណាស់ ប្រសើរជាងកម្មវិធី 4P របស់ចិន 90% (ភ្លេចភាសាអង់គ្លេស)" - Ken Lai

"បានផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកចូលចិត្ត Bazi ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ! លក្ខណៈពិសេសដ៏ល្អក្នុងការស្វែងរកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំនូសតាងជាក់លាក់។ ហើយផ្នែកដ៏ល្អបំផុតគឺតារាងកំណើតរបស់មនុស្សល្បីៗ និងសាមញ្ញ ការងារទាំងអស់ដែលបានរៀបចំរួចហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់!" - JLim, Five Arts Forum Administrator

សូមអរគុណជាពិសេសចំពោះ៖ RapaNui សម្រាប់ចំណេះដឹង និងដំបូន្មាន Pi Seth សម្រាប់ការបកប្រែ

ការបដិសេធ / កំណត់ចំណាំរបស់អ្នកនិពន្ធ
1. ការគណនាដែលបានរាយខាងលើមិនគួរជាការពិចារណាតែមួយគត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះទេ។ ជីវិតគឺស្មុគស្មាញជាងតារាងទាំងនេះ។
2. អ្វី​ទៅ​ជា metaphysics ថ្ងៃ​នេះ, នឹង​ជា​រូបវិទ្យា​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក. វិទ្យាសាស្ត្រនីមួយៗមានការពិតខ្លះ ខណៈពេលដែលវាខុសឆ្គងក្នុងកម្រិតខ្លះ។
3. បើទោះជាថ្ងៃមួយហាក់បីដូចជាសំណាង/មិនអំណោយផលក៏ដោយ លទ្ធផលរបស់វាអាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើអ្វីដែលយើងធ្វើ និងរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្ត។ សំណាងអាក្រក់បង្រៀនយើង សំណាងល្អធ្វើឱ្យយើងខ្ជិល
4. សេរីនឹងយកឈ្នះវាសនា។ បំភ្លេច​វា​ស្រួល​ណាស់ ដូច្នេះ​យើង​ធ្លាប់​ធ្វើ​វា​ហើយ។ នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់នៃវិទ្យាសាស្ត្រវាសនា។
5. យើងមិនគួររំពឹងថាប្រព័ន្ធទស្សន៍ទាយនឹងប្រាប់យើងពីការពិតអំពីអនាគតរបស់យើងនោះទេ ព្រោះអនាគតកំពុងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលផ្អែកលើអ្វីដែលផ្តល់ឱ្យយើង - យើងសរសេរដោយខ្លួនឯង។ ជោគវាសនាគឺអំពីលទ្ធភាព ប្រវត្តិសាស្រ្តគឺជាអ្វីដែលយើងបង្កើតវាឡើង។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខ BaZi៖ ម៉ាស៊ីនគិតលេខ bazi រាប់អន្តរកម្មរបស់ដើម និងសាខា សញ្ញាផ្កាយ Na Yin DHHS ដំណាក់កាល Qi កម្លាំងមេថ្ងៃ គូរតារាង។ វាត្រូវបានកំណត់សម្រាប់អ្នកប្រឹក្សា BaZi ជាឧបករណ៍មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអាន BaZi ។ Online Tong Shu ក៏បង្ហាញពីតារាងហុងស៊ុយរបស់តារាហោះ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមានប្រយោជន៍នៅពេលរៀបចំការវិភាគ BaZi ។

More calculators: Ba Zi - Four Pillars | Xuan Kong Da Gua - Date Selection | Tong Shu - Almanac | He Luo Li Shu - Yi Jing Astrology

រក្សាសិទ្ធិសម្រាប់ BaZi Calculator៖ អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការចម្លងមាតិកានៃគេហទំព័រនេះ ប៉ុន្តែវានឹងមានលក្ខណៈល្អក្នុងការបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ bazi-calculator.com ជាថ្នូរនឹងការដោះដូរ។

លក្ខខណ្ឌ | គោលការណ៍ឯកជនភាព និងខូគី.