ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
 
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: 14.04 (រយៈបណ្តោយ: 15.64 + : -1.6); RST=7:19  ?  ; ថ្ងៃចន្ទ

ប្រភពទិន្នន័យ: http://www.astro.com/astro-databank/Dillinger, John
ម៉ោងកំណើតមិនប្រាកដ (Rodden Rating: C)

ចែករំលែក    
 
ម៉ោង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
 
រយៈបណ្តោយ:  GMT  
ទទួលបានរយៈបណ្តាយ:
ការកែនាទី: 6.61 (រយៈបណ្តោយ: 0 + : 6.61); RST=19:41; ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ជម្រើស


more
ជម្រើសពិសេសmore
 
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 
 Dillinger, John
1903-06-22 07:05, GMT-6, -86.09°. ការកែនាទី: 14.04 (រយៈបណ្តោយ: 15.64 + : -1.6); RST=7:19  ? 
  7:19 22 6 1903
HS Ren
ពិឃាតមន្រ្តី
Xin
តិថី
Wu
ធនធានផ្ទាល់
Gui
ទេពសោយសុខ
EB Chen
នាគ
Si
ពស់
Wu
សេះ
Mao
ទន្សាយ
HHS
YiGuiWu
ភាងឆៃជាក់ស៊ីងជាអ៊ីង
WuGengBing
ជាអ៊ីងកៀបឆៃជាកួ
JiDing
ភាងអ៊ីងឈីសារ
Yi
ភាងឆៃ
ណាយិនទឹកមាសភ្លើងមាស
ដំណាក់កាល
9. ផ្នូរ
8. ស្លាប់
7. ឈឺ
10. ចាប់ជាតិ
អន្តរកម្ម
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
តារាកំសត់,
អភិជនអស្ចារ្យទាំង៣ មនុស្ស (ខុសបញ្ជា),
អន្តរកម្ម:
គ្រោះថ្នាក់ (Chen-Mao),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
ពេទ្យទេវតា*,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
តារា​ឯកោ*(រាសីឆ្នាំ),
ទ្វារខ្មោច*,
អភិជនអស្ចារ្យទាំង៣ មនុស្ស (ខុសបញ្ជា),
អន្តរកម្ម:
រាសីមេឃមោឃៈ,
HS+HHS: ទឹក
សញ្ញាតារា:
មេឃអភិជន,
ផ្កាសេ្នហា*,
ផ្កាស្នេហ៍,
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Wu-Gui),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Wu-Mao),
សញ្ញាតារា:
ពពកក្រហម*,
កាំបិត*,
អភិជនអស្ចារ្យទាំង៣ មនុស្ស (ខុសបញ្ជា),
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Gui-Wu),
គ្រោះថ្នាក់ (Mao-Chen),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Mao-Wu),
ទេពទាំង១០
 
 Dillinger, John
កកើត ដី    50%
  
គូមិត្ត មាស    2%
  
ផ្ទេរចេញ ទឹក    18%
  
ជោគលាភ ឈើ    10%
  
អំណាច ភ្លើង    21%
  
  
មន្រ្តី Bing 10%
  
ឈីសារ Ding 11%
  
ធនធានផ្ទាល់ Wu 43%
  
ធនធានប្រយោល Ji 7%
  
មិត្ត Xin 0%
  
ប្លន់ទ្រព្យ Geng 2%
  
ទេពសោយសុខ Gui 10%
  
ពិឃាតមន្រ្តី Ren 8%
  
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ Jia 0%
  
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ Yi 10%
  

moreless
 Dillinger, John
 
គូមិត្ត
 
ផ្ទេរចេញ
 
ជោគលាភ
 
អំណាច
 
កកើត
2%18%10%21%50%
(HS + HHS - DM) * ខែ    ? 

កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរ


កម្លាំងតិថី
ធាតុជំនួយ: ធាតុប្រឆាំង:
52% 48%


វ័យចរ១០ឆ្នាំ
បង្គោលសំណាងដំបូងចាប់ផ្តើមនៅ: 1908-06-09
  06/1988+  (84)06/1978+  (74)06/1968+  (64)06/1958+  (54)06/1948+  (44)06/1938+  (34)06/1928+  (24)06/1918+  (14)06/1908+  (4)06/1903+  
HSJi
ធនធានប្រយោល
Geng
ប្លន់ទ្រព្យ
Xin
មិត្ត
Ren
ពិឃាតមន្រ្តី
Gui
ទេពសោយសុខ
Jia
ទ្រព្យស្ថិតស្ថេរ
Yi
ទ្រព្យមិនស្ថេរស្ថេរ
Bing
មន្រ្តី
Ding
ឈីសារ
Wu
ធនធានផ្ទាល់
EBYou
មាន់
Xu
ឆ្កែ
Hai
ជ្រូក
Zi
កណ្តុរ
Chou
គោ
Yin
ខ្លា
Mao
ទន្សាយ
Chen
នាគ
Si
ពស់
Wu
សេះ
HHS
Xin
ពីកៀង
XinDingWu
ពីកៀងឈីសារជាអ៊ីង
JiaRen
ជាឆៃសៀកួ
Gui
ជាក់ស៊ីង
GuiXinJi
ជាក់ស៊ីងពីកៀងភាងអ៊ីង
WuBingJia
ជាអ៊ីងជាកួជាឆៃ
Yi
ភាងឆៃ
YiGuiWu
ភាងឆៃជាក់ស៊ីងជាអ៊ីង
WuGengBing
ជាអ៊ីងកៀបឆៃជាកួ
JiDing
ភាងអ៊ីងឈីសារ
 រដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវរងារដូវរងារដូវរងានិទាឃរដូវនិទាឃរដូវនិទាឃរដូវរដូវក្តៅរដូវក្តៅ
ណាយិនដីមាសមាសឈើឈើទឹកទឹកដីដីភ្លើង
ដំណាក់កាល
4. ឡើងវ័យ
3. ស្លៀក
2. ងូត
1. កើត
12. គក៌
11. តាំងគក៌
10. ចាប់ជាតិ
9. ផ្នូរ
8. ស្លាប់
7. ឈឺ
    
សញ្ញាតារា:
តារារុងរឿង,
ផ្កាស្នេហ៍ពណ៌ក្រហម,
តារាមេទ័ព,
ខាតបង់លុយ*,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (You-Si),
ភាគីរាសីដី (You-Chen),
ពិឃាតរាសីដី (You-Mao),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
អ្នកណែនាំ*,
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Xu-Wu),
ពិឃាតរាសីដី (Xu-Chen),
ភាគីរាសីដី (Xu-Mao),
សញ្ញាតារា:
រទេះមាស*,
គុណធម៌មេឃ,
សេះដំណើរ,
អភិជនអស្ចារ្យទាំង៣ មនុស្ស (ខុសបញ្ជា),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Hai-Mao),
ពិឃាតរាសីដី (Hai-Si),
សញ្ញាតារា:
តារាសិក្សា,
តារាអក្ខរកម្ម*,
ផ្កាស្នេហ៍*(រាសីឆ្នាំ),
ការផ្សព្វផ្សាយ*,
អភិជនអស្ចារ្យទាំង៣ មនុស្ស (ខុសបញ្ជា),
អន្តរកម្ម:
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Zi-Chen),
ពិឃាតរាសីដី (Zi-Wu),
ដាក់ទោស (Zi-Mao),
សញ្ញាតារា:
តារានៃសិល្បៈ,
តារាកំសត់*(រាសីឆ្នាំ),
អភិជនអស្ចារ្យទាំង៣ មនុស្ស (ខុសបញ្ជា),
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Gui-Wu),
លាក់ ភាគីត្រៃ (Chou-(You)-Si),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់* (Chou-Chen),
គ្រោះថ្នាក់ (Chou-Wu),
សញ្ញាតារា:
តារាចោរ,
អន្តរកម្ម:
ភាគីទិស (Yin-Mao-Chen),
ពាក់កណ្តាលត្រៃភាគី (Yin-Wu),
គ្រោះថ្នាក់ (Yin-Si),
សញ្ញាតារា:
ពពកក្រហម*,
កាំបិត*,
តារាមេទ័ព*(រាសីឆ្នាំ),
អន្តរកម្ម:
ពិឃាតរាសី (Yi-Xin),
គ្រោះថ្នាក់ (Mao-Chen),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Mao-Wu),
សញ្ញាតារា:
កាំបិតហោះ*,
គុណធម៌ខែ (Bing),
តារាកំសត់,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Bing-Xin),
ពិឃាតរាសី (Bing-Ren),
គ្រោះថ្នាក់ (Chen-Mao),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
ពេទ្យទេវតា*,
សេះដំណើរ*(រាសីឆ្នាំ),
តារា​ឯកោ*(រាសីឆ្នាំ),
ទ្វារខ្មោច*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Ding-Ren),
ពិឃាតរាសី (Ding-Gui),
រាសីមេឃមោឃៈ,
សញ្ញាតារា:
មេឃអភិជន,
ផ្កាសេ្នហា*,
ផ្កាស្នេហ៍,
ជម្លោះ*,
អន្តរកម្ម:
ភាគីរាសី (Wu-Gui),
បំផ្លិតបំផ្លាញ់ (Wu-Mao),ជម្រើសតារាង  
   របៀបកូពី


កាលបរិច្ឆេទស្រដៀងគ្នា - តារាងបុគ្គលល្បី


អន្តរកម្ម  


អនុសាសន៍៖
"កម្មវិធីនេះល្អណាស់ ប្រសើរជាងកម្មវិធី 4P របស់ចិន 90% (ភ្លេចភាសាអង់គ្លេស)" - Ken Lai

"បានផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកចូលចិត្ត Bazi ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ! លក្ខណៈពិសេសដ៏ល្អក្នុងការស្វែងរកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំនូសតាងជាក់លាក់។ ហើយផ្នែកដ៏ល្អបំផុតគឺតារាងកំណើតរបស់មនុស្សល្បីៗ និងសាមញ្ញ ការងារទាំងអស់ដែលបានរៀបចំរួចហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់!" - JLim, Five Arts Forum Administrator

សូមអរគុណជាពិសេសចំពោះ៖ RapaNui សម្រាប់ចំណេះដឹង និងដំបូន្មាន Pi Seth សម្រាប់ការបកប្រែ

ការបដិសេធ / កំណត់ចំណាំរបស់អ្នកនិពន្ធ
1. ការគណនាដែលបានរាយខាងលើមិនគួរជាការពិចារណាតែមួយគត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះទេ។ ជីវិតគឺស្មុគស្មាញជាងតារាងទាំងនេះ។
2. អ្វី​ទៅ​ជា metaphysics ថ្ងៃ​នេះ, នឹង​ជា​រូបវិទ្យា​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក. វិទ្យាសាស្ត្រនីមួយៗមានការពិតខ្លះ ខណៈពេលដែលវាខុសឆ្គងក្នុងកម្រិតខ្លះ។
3. បើទោះជាថ្ងៃមួយហាក់បីដូចជាសំណាង/មិនអំណោយផលក៏ដោយ លទ្ធផលរបស់វាអាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើអ្វីដែលយើងធ្វើ និងរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្ត។ សំណាងអាក្រក់បង្រៀនយើង សំណាងល្អធ្វើឱ្យយើងខ្ជិល
4. សេរីនឹងយកឈ្នះវាសនា។ បំភ្លេច​វា​ស្រួល​ណាស់ ដូច្នេះ​យើង​ធ្លាប់​ធ្វើ​វា​ហើយ។ នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់នៃវិទ្យាសាស្ត្រវាសនា។
5. យើងមិនគួររំពឹងថាប្រព័ន្ធទស្សន៍ទាយនឹងប្រាប់យើងពីការពិតអំពីអនាគតរបស់យើងនោះទេ ព្រោះអនាគតកំពុងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលផ្អែកលើអ្វីដែលផ្តល់ឱ្យយើង - យើងសរសេរដោយខ្លួនឯង។ ជោគវាសនាគឺអំពីលទ្ធភាព ប្រវត្តិសាស្រ្តគឺជាអ្វីដែលយើងបង្កើតវាឡើង។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខ BaZi៖ ម៉ាស៊ីនគិតលេខ bazi រាប់អន្តរកម្មរបស់ដើម និងសាខា សញ្ញាផ្កាយ Na Yin DHHS ដំណាក់កាល Qi កម្លាំងមេថ្ងៃ គូរតារាង។ វាត្រូវបានកំណត់សម្រាប់អ្នកប្រឹក្សា BaZi ជាឧបករណ៍មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអាន BaZi ។ Online Tong Shu ក៏បង្ហាញពីតារាងហុងស៊ុយរបស់តារាហោះ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមានប្រយោជន៍នៅពេលរៀបចំការវិភាគ BaZi ។

More calculators: Ba Zi - Four Pillars | Xuan Kong Da Gua - Date Selection | Tong Shu - Almanac | He Luo Li Shu - Yi Jing Astrology

រក្សាសិទ្ធិសម្រាប់ BaZi Calculator៖ អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការចម្លងមាតិកានៃគេហទំព័រនេះ ប៉ុន្តែវានឹងមានលក្ខណៈល្អក្នុងការបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ bazi-calculator.com ជាថ្នូរនឹងការដោះដូរ។

លក្ខខណ្ឌ | គោលការណ៍ឯកជនភាព និងខូគី.