180°
S

N
 0°
 
Tai Sui (15°)
Sui Po  (15°)
Wu Wang (45°)
San Sha  (≈75°)
Wu Ji  (45°)